“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23/10/2015 tarih ve 2014/34-2015/181 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi asıl davada davalı-birleşen davada davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekili; davalı adına TPE nezdinde tescilli …/… B sayılı incelemesiz patent belgesinin yeni olmadığını ve tekniğin bilinen durumunu aşmadığını ileri sürerek davalı adına tescilli incelemesiz patent belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiş, birleşen davanın ise reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davalı-birleşen davada davacı vekili; müvekkili adına tescilli …/… B sayılı incelemesiz patent belgesine konu buluşun yeni ve tekniğin bilinen durumunu aştığını, davalının elinde bulundurduğu ürünlerin müvekkili şirketin patent hakkına tecavüz teşkil ettiğini, müvekkilin uzun ve yüksek maliyetli çalışmaları sonucu elde ettiği ürünün patent hakkına davalı tarafından tecavüz edilmesi neticesinde büyük maddi zarara uğradığını ileri sürerek davalıya ait ürünlerin satılmasının, dağıtılmasının ve ticari maksatla elde bulundurulmasının önlenmesine, patent hakkına tecavüzünün giderilmesine ve ürünlerin imhasına, tecavüz nedeniyle müvekkilinin uğradığı fiili zarar ve davalının patent konusu buluşu kullanmakla elde ettiği kazanç miktarından oluşan yoksun kaldığı kazanç için şimdilik 250,000,00 TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, asıl davanın ise reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre; asıl davada davalı adına tescilli incelemesiz patente konu buluşun 1-8 numaralı istemlerinin yeni olmadığı ve 9-11 numaralı istemlerinin ise buluş basamağına sahip olmadığı, bu nedenle buluşun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olmadığı ve patent belgesinin hükümsüzlüğünün gerektiği, hükümsüzlük kararlarının geçmişe etkili olması nedeniyle hükümsüzlükle patent en başından itibaren geçersiz hale geldiğinden tecavüze ilişkin birleşen davanın dayanağının kalmadığı gerekçesiyle asıl davada davalı adına tescilli incelemesiz patentin hükümsüzlüğüne ve birleşen davanın ise reddine karar verilmiştir.


Kararı, asıl davada davalı-birleşen davada davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, asıl davada davalı-birleşen davada davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl davada davalı-birleşen davada davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 33,60 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 13/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay