“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada …(Kapatılan) …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 27/03/2017 tarih ve 2016/…-2017/85 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia  ve Görüşleri


Davacı-birleşen davalı vekili; müvekkili şirket adına … nezdinde tescilli 2009/00024 numaralı “Aydınlatmalı Raylı Tentelerde Kullanılan Kablo Koruma Kanalı” isimli patent belgesine konu buluşun aynısının veya karıştırılmaya neden olacak derecede benzerinin davalı tarafından kullanıldığının tespit edildiğini, davalının eylemlerinin müvekkilinin dava konusu patentten doğan haklarına tecavüz teşkil ettiği gibi …’nın 57 ve devamı maddelerinde hüküm altına alınan haksız rekabet kurallarına da açıkça aykırılık teşkil ettiğini ileri sürerek davalının müvekkili adına tescilli patent belgesine konu buluşuna vaki tecavüzünün ve haksız rekabetinin tespiti, durdurulması ve önlenmesi ile şimdilik 280.000,00 TL maddi, ….000,00 TL manevi tazminatın faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiş, birleşen davanın ise iddiaların yerinde olmadığını savunarak reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı-birleşen davacı vekili; davacının patent tesciline konu ürününün yıllardır kullanılan ve piyasada harcıalem kabul edilen bir sisteme sahip olup, tescil edilebilirlik şartlarını taşımadığını, bu nedenle davacının ileri sürdüğü incelemesiz patent hakkına tecavüz ve haksız rekabet iddialarının mesnetsiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiş; açılan birleşen davada ise davacı-davalı adına kayıtlı patentin 551 sayılı KHK hükümlerine göre yenilik ve tekniğin bilinen durumunu aşar niteliklere sahip olmadığını ileri sürerek 2009/00024 numaralı patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre; alınan bilirkişi raporu doğrultusunda 2008, 2005 tarihli … ve … patent tesciline göre dava konusu olan faydalı modelin işlevsel yenilik içermediği, hükümsüz kılınabilir nitelikte olduğu, patent konusu ürünün teknik özelliklerinin öncesinde dünya çapında kamuya sunulmuş nitelikte olduğu, ürünün harcıalem niteliğe kavuştuğu, herkes tarafından üretilebilecek ürünlerden olması sebebiyle … 55/4 maddesi anlamında haksız rekabet oluşturmayacağı, haksız rekabet dışındaki taleplerin kesinleşmiş olduğu gerekçesiyle haksız rekabet yönünden açılan davanın reddine, diğer talepler bakımından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.


Kararı, davacı-birleşen davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye …,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl davada davacı-birleşen davada davalıdan alınmasına, 14/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay