“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : … 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/05/2015 tarih ve 2008/81-2015/105 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu noksanlıkların giderilerek dosyanın gönderildiği anlaşılmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; davalı şirketin “… Üretiminde…” unvanlı buluşunun koruma altına alınması için 07.04.2004 tarihinde …’ye başvuruda bulunduğunu, sonrasında 3 numaralı istemden vazgeçerek 1 ve 2 nolu istemler için patent verilmesi için başvuruda bulunduğunu, dava konusu patent belgesinin patent verilebilirlik kriterlerini taşımadığı ve yeni olmadığı için hükümsüz kılınmasının gerektiğini ileri sürerek … B sayı ile koruma altına alında olan patent belgesinin hükümsüzlüğü ile resmi patent sicilinden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili; müvekkiline ait patentin incelemeli patent olduğunu, davacı firmalar tarafından inceleme sırasında itirazlar yapıldığını bu itirazların inceleme safhası sırasında… tarafından dikkate alındığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; patent belgesinde buluş ve yenilik basamağı olarak gösterilen suni süetin kauçuk kaplı bir haspel kullanılarak düşük boyama çözeltisinden geçirilme işleminin 2004 yılından önce dosya içeriğinde bulunan … tarafından 24.11.1969 tarihinde başvurusu yapılan 18/01/1972 tarihli kabulü yapılan USE 3.635.053 sayılı patentinde aynen gösterildiği, davaya konu patent belgesinde buluş ve yenilik basamağı olarak gösterilen hususun 1972 yılında tescillenerek tekniğin bilinen kısmına dahil olduğu gerekçesiyle davalıya ait patentin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine larar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay