“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada … (Kapatılan) 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 15/12/2016 tarih ve 2014/227 E. – 2016/256 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin kabulüne dair … Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesince verilen 11/10/2017 tarih ve 2017/618-2017/3059 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; davalı adına TPMK nezdinde tescilli 2013/06674 nolu endüstriyel tasarım belgesinde yer alan çöp kovası tasarımının daha önce kamuya arzedildiğinden yenilik ve ayırt edicilik kriterine sahip olmadığını, tescilli çöp kovası tasarımının tescil tarihinden önce üretilip piyasaya sürüldüğünü, müvekkilinin tasarımın tescil tarihinden önce benzer ürünün satışını yaptığını ve bu ürünü 14605 kod numarası ile sattığını, iptali istenen çöp kovası tasarımının yurtdışında patentli bir ürün olduğunu ileri sürerek davalı adına tescilli olan 2013/06674 sayılı endüstriyel tasarım belgesinde yer alan tasarımın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili; müvekkilinin tasarımının çöp kovası ürünü olarak sicile kayıtlı olduğunu, tescilin 30/09/2013 tarihinde yapıldığını, davacı iddialarının doğru olmadığını, tasarımın ilk olarak müvekkilince kamuya arz edildiğini, davacının kötü niyetli olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


İlk derece mahkemesince, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davalının tasarım tescil başvurusundan çok önce 05/10/2007 tarihinde Tayvan asıllı Feng Kao adlı kişinin başvurusu üzerine Avrupa Birliği Patent Ofisince 000804158-0002 sayılı tasarım belgesinin düzenlendiği ve bu belgedeki ürün görselleri ile dava konusu davalıya ait tasarım belgesindeki ürün görsellerinin benzer ürün morfolojisinde oldukları, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde oluşturduğu genel izlenimde belirgin farklılıkların bulunmadığı, benzer algılandıkları dolayısıyla davalının tasarım başvurusundan çok önce tasarımın benzeri olan ürünün kamuya sunulduğu ve tasarım belgesinin düzenlendiği gerekçesiyle 554 sayılı KHK’nın 43/1-a maddesi uyarınca davanın kabulüne, davalı adına tescilli 2013/06674 sayılı endüstriyel tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.

Karara karşı davalı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.


… Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesince; ilk derece mahkemesine sunulan ilk rapordaki görüşün yerinde olduğu, Tayvan asıllı Feng Kao adlı kişiye ait olup Avrupa Patent Ofisince düzenlenen 000804158-0002 nolu tasarım belgesinde yer alan ürün görseli ile davalıya ait tasarım arasında bilgilenmiş kullanıcı üzerinde oluşturduğu genel izlenim bakımından bütünsel belirgin farklılıkların bulunduğu, bu farklılıklara yönelik yapılan değerlendirmenin kararnamede belirtilen hukuki kriterlere göre yapıldığı, bu sebeple yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmadığı gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf talebinin kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava, davalı adına tescilli 2013/06674 sayılı çöp kovası tasarımının yenilik ve ayırt edicilik unsurlarını taşımadığı iddiasıyla hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talebidir. İlk derece mahkemesince davalının tasarım başvurusundan çok daha önce dava konusu tasarımın benzeri olan ürün için Avrupa Patent Ofisince tasarım belgesi düzenlendiği ve ürünün kamuya sunulduğu, dava konusu tasarım ile Avrupa Patent Ofisinde kayıtlı tasarımının belirgin farklılıklar taşımadığı gerekçesiyle davalıya ait tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir. Bölge adliye mahkemesince ilk derece mahkemesinde hükme esas alınan ikinci bilirkişi raporuna itibar edilmeyerek, davalının dava konusu çöp kovası tasarımı ile Tayvan asıllı şahsa ait Avrupa Patent Ofisi nezdinde kayıtlı tasarım görsel ve teknik olarak karşılaştırılarak ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine dair hüküm kurulmuştur.


6100 sayılı HMK’nın bilirkişiye başvurulmasını gerektiren haller başlıklı 266. maddesi” (1) Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Ancak genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak görevlendirilemez.” düzenlemesini içermektedir. Bu durumda bölge adliye mahkemesinin ilk derece mahkemesince alınan bilirkişi raporuna itibar edilemeyeceği kanaatinde olması halinde, bu hususta yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırılmak ve raporlar hukuken değerlendirilmek suretiyle sonuca varılması gerekirken, hakimin özel bilgisine dayalı olarak dava konusu tasarımlar üzerinde bizzat değerlendirme yapmak suretiyle 6100 sayılı HMK’nın 266 vd. maddeleri uyarınca araştırma yapılmaksızın tasarımların farklılıklar içerdiğinin kabulü ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULMASINA, HMK’nın 373/2. maddesi uyarınca dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 13/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay