“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … (KAPATILAN) 3. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … (Kapatılan) 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/02/2016 tarih ve 2013/88-2016/31 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı Saytek ve Saymed Şirketleri vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin kenenin çıkarılması için tertibat buluş başlıklı … nezdinde T… sayı ile tescilli patentin sahibi olduğunu, davalılarca patente konu buluşun taklit edilerek satışa arz edildiğini, bu durumun müvekkili patentine tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek patente tecavüz ve haksız rekabetin tespitine, durdurulmasına, önlenmesine 10.000,00TL maddi, 50.000,00TL manevi 25.000,00TL itibar tazminatının tahsiline ve hükmün ilanına karar verilmesini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … Şirketi vekili, müvekkili ile davacının sulh olduğunu, bu nedenle müvekkili yönünden davanın sulh nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istemiştir.


Diğer davalı şirketler vekili, müvekkillerinden … Şirketinin, davacıya ait buluşla tecavüz oluşturduğu iddia edilen ürünün, davalı … Şirketinden tedarik edileceğine dair sözleşme yapıldığını, fakat söz konusu ürünlerin alınmadığını, ayrıca bu ürünlerin … nezdinde endüstriyel tasarım olarak tescilli olduğunu ve davacı patentine de tecavüz teşkil etmediğini, diğer müvekkilinin ise dava dışı … Şirketine ait ürünleri aldığını, bu ürünlere ait faydalı model tescil belgesi bulunduğunu, faydalı modele konu ürünler yönünden bir talep bulunmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, davacı adına tescilli 2007/08084 T4 sayılı patent ile Saymed ve Saytek Şirketlerinin tasarruf ettiği ürünlerin karşılaştırıldığı, adı geçen davalılara ait ürünün, davacı patentinin ana isteminde belirtilen teknik özeliklerin hepsini taşıdığı, bu nedenle patente tecavüz ve haksız rekabetin bulunduğu, davacı tarafça 551 sayılı KHK’nın 140/b maddesi gereğince maddi tazminat talep edildiği, davalıların ticari defter ve kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde davlıların 735,00TL gelir elde ettiği, uyuşmazlığın niteliği, davalıların fiillerinin yoğunluğu ile dosya kapsamı nazara alındığında 10.000,00 TL manevi tazminatın takdir edilmesi gerektiği, fakat itibar tazminatının koşullarının bulunmadığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, davalı Tekno Şirketi ile davacı arasında yapılan 29/11/2013 tarihli sulh sözleşmesinin onaylanmasına, davalılar … ve … Şirketleri yönünden, … sayılı patente tecavüz ve haksız rekabette bulunduklarının tespiti ile men ve ref’ine, 735,00 TL maddi 10.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline, hükmün ilanına karar verilmiştir.


Kararı, davalı … ve … Şirketleri vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … ve … Şirketi vekilinin aşağıdaki bentler dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.


2- Davalı Saymed şirketi uyuşmazlık konusu ürünü üretici olan diğer davalı Tekno şirketinden aldığını savunmuştur. Yargılama aşamasında davacı ile davalı Tekno şirketi arasında sulh protokolü yapılmış ve bu kapsamda davalı … Şirketi aleyhine olan davada sulh protokolünün onaylanmasına dair hüküm tesis edilmiştir. Ancak, 551 sayılı KHK’nın 136. vd. maddeleri uyarınca işbu davada bir miktar tazminatın tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili talep edilmiştir. Bir başka söyleyişle, iddianın ileri sürülüş biçimine göre davalılar arasında teselsül söz konusu olmakla, davacı tarafın müteselsil borçlulardan Tekno şirketi hakkındaki dava bakımından … şirketi ile yapılan protokol ile sulh olmasının, TBK’nun 166 vd. maddeleri çerçevesinde diğer müteselsil borçlu Saymed şirketine de sirayet edip etmeyeceği değerlendirilmeksizin yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.


3- Davalı Saytek şirketinin temyizine gelince, davalı dava dışı … şirketiyle yapmış olduğu 19.05.2012 tarihli protokol kapsamında dava dışı … adına tescilli 2010/7374 sayılı faydalı model belgesi kapsamında üretilen ürünlerin satışını yaptığını, … şirketi tarafından üretilen ürünlerin satışıyla bir ilgisinin bulunmadığını savunmuştur. … şirketinin diğer davalı Tekno şirketinden ürün temin ettiğine dair bir delilde sunulmaması karşısında, savunmasındaki faydalı model belgesine dayalı olarak üretilerek satışı yapılan ürünün, bir örneği temin edildikten sonra bilirkişi görüşü alınarak, 551 sayılı KHK’nın 78. maddesi hükmü de dikkate alınmak suretiyle davacı patentine tecavüz oluşturup oluşturmayacağının değerlendirilerek davalı … şirketi aleyhine açılan davada hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı … Tıbbi Cihazlar İth. İh. Tic. San. ve Ltd. Şti. ve … Petrol Ürünleri Otomotiv Lastik Zırhı Tekstil Kimyasal Mad. Tur. Nakl. İnş. Tic. San. ve Ltd. Şti. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı … şirketi vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davalı … şirketi yararına BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı … şirketi vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davalı … şirketi yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davalı … ve … şirketlerine iadesine, 06.11.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay