“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/04/2016 gün ve 2014/159 – 2016/58 sayılı kararı onayan Daire’nin 26/04/2018 gün ve 2016/9555 – 2018/3162 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri

Davacılar vekili, dava konusu bir ucunda besleme manşonu ve diğer ucunda inovatif bir “metal döküm için besleme elemanı” içeren ürünün müvekkili Foseco’nun Türkiye’de Vesuvius İstanbul Refrakter San. ve Tic. A.Ş. aracılığıyla FEEDEX K markası altında satışa sunduğu besleme sistemi yüksek basınçlı kalıplama hatlarında kullanılmak üzere özel olarak getirildiğini, müvekkili Foseco şirketi adına yapılmış olan 28.10.2003 tarih ve 2003 … sayılı İngiliz başvurusunun rüçhanını talep ettiğini, 21.10.2004 tarihinde yine müvekkili Foseco şirketi adına EP 1.567.294 sayılı bir Avrupa Patent Başvurusu yapıldığını, söz konusu Avrupa Patent başvurusu yayınlanır yayınlanmaz da TPMK’ya istemlerin tercümesi sunularak 21.10.2005 tarihli bültende yayınlandığı ilan edilmek suretiyle 2005 tarihinden itibaren … T4 sayı ile Türkiye’de geçici koruma sağlandığını ve Avrupa Patent başvurusu incelenip tescil edildikten sonra da Türkiye’de, müvekkili Foseco şirketi adına 21.10.2004 tarih ve … T4 sayı ile tescilli incelemeli Patent Belgesi kapsamında korunduğunu, müvekkilleri ile aynı alanda faaliyette bulunan davalı şirketin de müvekkilleri tarafından metal dökümde kullanılmak üzere üretilerek satışa sunulan patent belgesinde belirtildiği şekli ile besleme elemanı ve besleme manşonu havi besleme sistemi ürünlerini haksız ve izinsiz olarak ürettiğini, sattığını ve patentli ürünü ”http://gesdokum.eom/2014katalog.pdf” uzantılı web sitesinde yayınlamak suretiyle reklamını yaptığını, benzer şekilde ürettiği ürünlere ürün broşüründe yer verdiğini, davalının eyleminin patent hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, patent hakkına tecavüzün durdurulması ve giderilmesi, haksız rekabetin tespiti, önlenmesi, haksız rekabet neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüne dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

Davalı davalı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 05/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay