“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24/03/2016 gün ve 2014/461 – 2016/46 sayılı kararı onayan Daire’nin 26/09/2018 gün ve 2018/2721 – 2018/5723 sayılı kararı aleyhinde davalı Komili Teknik Hizmetler ve San. A.Ş vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin TPMK nezdinde tanınmış “KOMİLİ” esas unsurlu seri markalarının sahibi olduğunu, markanın zeytinyağı ve bağlantılı ürünler ile özdeşleştiğini, davalı şirketin bu markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “KOMİLİ KONFOR” ibareli marka başvurusunda bulunduğunu, marka başvurusuna 05. sınıftaki emtialar bakımından yapılan kısmi itirazın reddedildiğini, bu kararın kabul edilemeyeceğini, zira itiraz sahibi için kazanılmış hak teşkil ettiği iddia edilen markaların dava konusu 05. sınıftaki malları kapsamadığı, 03. sınıftaki mallar bakımından ise zaten bir itirazları olmadığını, eskiye dayalı bir anlaşma sebebiyle bu malların davalı tarafından geçmişten bu yana kullanıldığını, “KOMİLİ KONFOR” markasının hijyen sağlayıcı ürünler üzerinde kullanılacak olmasının davacının tanınmış markasının itibarına zarar vereceğini, davalının marka başvurusu ile davalının tanınmışlığından yararlanmak ve bağlantı olduğu izlenimi yaratarak haksız kazanç elde etme niyeti olduğunu, markanın itibarının zedeleneceğini davalının kötüniyetli olduğunu ileri sürerek 2014-M-13403 sayılı YİDK kararının iptaline, işaretin 05. sınıftaki mallar bakımından tesciline karar verilmişse hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı Türk Patent Enstitüsü vekili, söz konusu kararın hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.


Davalı şirket vekili, müvekkilinin 03 ile 05. sınıfta tescilli markaları olduğunu, daha önceden tescilli bulunan bu markalarının mülkiyet ve kullanım hakkının dayanağının yıllar öncesinde yapılmış bir anlaşmaya bağlı olduğunu, davacının markayı devralırken kendi kullanımı dışındaki ürünler için yeni başvurular olduğunda tahammül etmesi gerektiğini bildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; marka işaretleri arasında yüksek düzeyde benzerlik söz konusu olduğu, davacının “KOMİLİ” markasının tanınmış marka olduğu, davalının “KOMİLİ KONFOR” markasının farklı mal/hizmetlerde kullanılacak olsa bile ilk hak sahibinin itibarından ve markanın ayırt edici gücünden haksız yarar sağlanacağı, ayırt edici karakterinin zedelenebileceği, markanın kaynağı konusunda karışıklık oluşabileceği; davalının kazanılmış hak iddiasını dayandırdığı önceki tarihli markalarının taraflar arasında çekişme konusu olması ve önceki tescilin koruma kapsamının genişletilmemesi koşulunun somut olayda gerçekleşmediği gerekçesi ile davalının kazanılmış hakkının bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne dair verilen karar davalılar vekillerinin temyiz itirazları üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davalı Komili Teknik Hizmetler ve San. A.Ş. vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dava, TPMK YİDK kararının iptali istemine ilişkin olup, mahkemece davalının “KOMİLİ KONFOR” ibareli 5. sınıftaki “Hijyen sağlayıcı ürünler (pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar)” emtiası üzerindeki tescil başvurusunun davacının tanınmış “KOMİLİ” ibareli markalarının ayırt ediciliğini zedeleyebileceği, davalının önceki markaları nedeniyle kazanılmış hakkı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine dair verilen karar Dairemizin 26.09.2018 tarih 2018/2721 esas 2018/5723 karar sayılı ilamı ile onanmış ise de; başvuru konusu işaretin kapsamında bulunan ürünlerin davacı markalarında yer almadığı, davacının iltibas vakasına dayanarak davalının başvurusunu engelleme olanağının olmadığı gibi davalının davacıya ait zeytinyağı ve benzeri emtiada tanınmış markaların itibarından haksız yararlanma sağlamasının mümkün olmayacağı, ayrıca davalı yanın 13.07.2011 başvuru tarihli 2011/78685 numaralı “Komili” ibareli marka başvurusunun 5. sınıfta “Hijyen sağlayıcı ürünler (pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar)” emtiasında tescil edildiği, davacının bu marka başvurusuna karşı açılan YİDK kararının iptali istemli davanın reddedildiği, kararın Dairemizin 2016/5300 E 2017/6915 K sayılı ilamı ile onandığı ve 22.10.2019 tarihinde kesinleştiği de dikkate alındığında, davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru olmadığından, davalı şirketin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 26.09.2018 tarih 2018/2721esas 2018/5723karar sayılı onama ilamının kaldırılarak, yerel mahkeme kararın açıklanan bu gerekçelerle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı Komili Teknik Hizmetler ve San. A.Ş. vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 26.09.2018 tarih 2018/2721 esas 2018/5723 karar sayılı onama ilamının kaldırılarak, yerel mahkemece verilen kararın açıklanan gerekçelerle mümeyyiz davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 09/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay