“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 23/02/2017 tarih ve 2011/203 E- 2017/59 K. sayılı kararın asıl ve bir kısım birleşen davalarda davalı-karşı ve bir kısım birleşen davalarda davacı Net Pak. Ltd. Şti. vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nce verilen 19/09/2018 tarih ve 2017/4359 E- 2018/1863 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi asıl ve bir kısım birleşen davalarda davalı-karşı ve bir kısım birleşen davalarda davacı Net Pak. Ltd. Şti. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davacı vekili, birleşen İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2012/5 E sayılı davada davacı Tem Ambalaj Ltd. Şti. vekili, birleşen İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2011/189 E sayılı davada davacı C-Post Ltd. Şti. vekili, davalı Net Pak Ltd. Şti. adına tescilli 2008/00712 sayı ile tescilli patentin, patentlenebilirlik kriterlerine sahip olmadığını, yenilik ve buluş basamağı içermediğini ileri sürerek anılan patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemişlerdir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davalı, karşı davada davacı ve birleşen İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2012/17 E sayılı davada, birleşen İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2012/18 E sayılı davada davacı vekili, asıl davanın reddine karar verilmesini, karşı davada ve birleşen anılan davalarda müvekkilina ait patente anılan davalılarca tecavüz edildiğini ileri sürerek patente tecavüzün önlenmesine, haksız rekabetin tespitine, 10.000 TL maddi, 10.000 TL manevi 10.000 TL itibar tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


İlk Derece Mahkemesince, 2008/00712 B sayılı patent hakkında, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde 2011/191 E.sayılı hükümsüzlük davası açıldığı ve anılan patentin hükümsüzlüğüne karar verildiği, bu kararın Yargıtay 11. Hukuk Dairesince onanarak kesinleştiği, bu nedenle patentin hükümsüzlüğüne ilişkin asıl davanın ve birleşen İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2012/5 E sayılı, İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2011/189 E sayılı davaların konusuz kaldığı gerekçesiyle asıl davada ve birleşen İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2012/5 E sayılı, İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2011/189 E sayılı davalarda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, karşı dava ve birleşen İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2012/17 E sayılı, İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2012/18 E sayılı davalarda ise; tescil koşullarını taşımayan, dolayısıyla kamunun kullanımına açık olması gereken serbest bir bilginin üretimde veya üründe kullanılması halinde haksız rekabetin söz konusu olamayacağı, somut olayda rekabetin dürüstçe yapılmadığı, rakibin sır niteliğinde veya anonim olmayan teknik bilgilerinin izinsiz ele geçirilmesi hallerinin de bulunmadığı, dolayısıyla dayanılan patenin yeni olmadığı yönünde kesinleşen ve işbu davada da kesin delil teşkil eden İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2011/191 E 2013/90 K sayılı ilamı da dikkate alındığında patente tecavüz ve haksız rekabetin yasal unsarlarının gerçekleşmediği gerekçesi ile reddine karar verilmiştir.


Karara karşı asıl ve bir kısım birleşen davalarda davalı – karşı ve bir kısım birleşen davalarda davacı Net Pak. Ltd. Şti. vekili istinaf isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Bölge Adliye Mahkemesince, 28/05/2014 tarihli raporda ultrasonik kaynak uygulaması yönteminin düşük maliyet ve yüksek hız avantajı nedeniyle 1970’li yıllardan beri kullanıldığının tespit edildiği, yöntemin tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu, 2008/00712 numaralı patentin İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 05/11/2015 tarihinde kesinleşen 2011/191 esas 2013/90 karar sayılı ilamıyla hükümsüzlüğüne karar verildiği, tekniğin bilinen durumuna dahil bir bilginin üretimde ya da üründe kullanılmasının haksız rekabet teşkil etmeyeceği gerekçesi ile asıl ve bir kısım birleşen davalarda davalı – karşı ve bir kısım birleşen davalarda davacı Net Pak. Ltd. Şti vekili istinaf istemin reddine karar verilmiştir.


Kararı, asıl ve bir kısım birleşen davalarda davalı – karşı ve bir kısım birleşen davalarda davacı Net Pak. Ltd. Şti vekili temyiz etmiştir.


Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, asıl ve bir kısım birleşen davalarda davalı – karşı ve bir kısım birleşen davalarda davacı Net Pak. Ltd. Şti. vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 51,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl ve bir kısım birleşen davalarda davalı – karşı ve bir kısım birleşen davalarda davacı Net Pak. Ltd. Şti’den alınmasına, 13/11/2019 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay