“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16.HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 09.02.2017 tarih ve 2014/152 E- 2017/28 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nce verilen 02.10.2020 tarih ve 2017/5304 E- 2020/1555 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “Pitazin 50 mg İnfüzyonluk Çözelti Liyofilize Toz İçeren Flakon” adlı ürün için Sağlık Bakanlığı nezdinde ruhsat başvurusunda bulunduğunu, ürünlerinin ve fiillerinin, davalı yan adına koruma altına alınmış olan … sayılı patent belgelerine tecavüz etmediğinin tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, dava açılmasından önce bir ihtarname gönderilmesinin dava şartı olarak kabul edildiğini, bu nedenle işbu davanın salt kanunda ön görülen ön şart olan dava şartının yerine getirilmemiş olması nedeniyle, başka bir inceleme yapmaya gerek olmaksızın davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; davacı yanın Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde ruhsatlandırma çalışması devam etmekte olan ürünü ile ilgili İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Ana Bilim Dalında yapılan analiz üzerine elde edilen sonuçlar ile, dosyadaki mevcut ruhsat bilgilerinin örtüştüğü hususu da değerlendirilerek, ruhsat dosyasındaki bilgilere göre konusunda uzman teknik bilirkişilerden oluşan her iki heyetin de yerinde yaptığı inceleme sonucu birbirini teyit eder raporları doğrultusunda davacının “Pitazin 50 mg İnfüzyonluk Çözelti Liyofilize Toz İçeren Flakon” isimli ürününün davalı yanın TR … sayılı patentlerine birebir ya da eşdeğer tecavüzünün bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.


Karara karşı davalı vekili istinaf kanun yoluna başvuruda bulunmuştur.


Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre ilk derece mahkemesinin kararında usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığından davalı vekilinin istinaf isteminin HMK 353/1b maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 26,30 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 24/05/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay