“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada…. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27.03.2013 tarih ve 2011/214-2013/85 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili müvekkilinin yurt dışında ilk defa ihdas ve öncelikli olarak kullanıp tanıttığı ”zphyre by korle” markasını kötü niyetli olarak kendi adına tescil ettirdiğini ileri sürerek, davalı adına kayıtlı markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, kesin hüküm itirazında bulunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2008/33 Esas 2009/159 Karar sayılı dava dosyasında, davacıların…. davalıların … ve TPE olduğu, davada önceki tarihli kullanım, gerçek hak sahipliği ve kötü niyet iddialarına dayanıldığı, yapılan yargılama sonucunda davanın reddine karar verilip bu kararın 15/09/2009 tarihinde kesinleştiği ve bu kararın işbu dava açısından kesin hüküm teşkil ettiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı davacılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve mahkemece kesin hüküm niteliğinde bulunduğu belirtilen …. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2008/33 Esas 2009/159 sayılı kararına yönelik yargılamanın yenilenmesi talebinin dava tarihi itibariyle varit bulunmaması nedeniyle bu hususun bekletici mesele yapılmamış olmasının esasa etkili bulunmamasına göre davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenle, davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, 12.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay