“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/05/2016 tarih ve 2016/40-2016/95 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkili şirketin 1987 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren, konfeksiyon sektörüne yönelik masaüstü matkap, manuel darbeli perçin presi, elektromanyetik perçin presi, pnömatik perçin presi ve özel makinalar üreten bir firma olduğunu; birçok makinenin yanı sıra pnömatik kumaş kesme ve düğme kaplama makinesini de ürettiğini, söz konu makinelerin benzerlerinin dünyada 1960’1ı yıllardan bu yana üretilmekte ve kullanılmakta olduğunu, … Patent Bürosu’nun patenti ile …&Co tarafından pnömatik teknoloji ile düğme kesip kaplama makinesinin icadının patent konusu yapıldığını, buluş yaptığını iddia eden davalının buluşu çok uzun süredir aynı şekli ile 1975 tarihli patentin maliki … firması tarafından üretildiğini, öncelikle davalı mülkiyetindeki 2014/7682 ve 2014/3876 sayılı Faydalı Model Belgelerinden doğan haklarının müvekkili şirkete karşı kullanmasını önler mahiyette tedbir kararı verilmesini, akabinde davalıya ait 2014/7682 ve 2014/3876 sayılı Faydalı Model Belgelerinin hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili; davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, yetkili mahkemenin … Mahkemeleri olduğunu, müvekkili şirketin 1985 yılından itibaren Türkiye pazarında ve yurtdışında konfeksiyon sektöründe ticari faaliyet gösteren, pnömatik enerji ile keçe sistemi kombinasyonunu geliştiren müvekkil buluşunun TPE tarafından 2014/7682 ve 2014/3876 sayılı faydalı modeller ile tescilli bulunduğunu, müvekkilinin patentinin … ve … Patent bürolarınca tescilli olduğu iddiasının asılsız olduğunu, hükümsüzlük talebinin dayanağı olan 11 Aralık 1962 tarihli … Patent Bürosunca patentli düğme kaplama makinesinin elektrik enerjisi ile çalıştığını, ve bu özelliğiyle tescil edilmiş olduğunu, müvekkilin dava konusu makinelerinin ise pnömatik enerji yani hava basıncı ile çalıştığını bu nedenle 1962 tarihli makineyle müvekkil makinelerinin konusu kıyaslanamayacak derecede farklı olduğunu, öncelikle yetki itirazının kabulü ile davanın usulden reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece; davalının ikametgahının … olduğu ve yetki itirazının süresi içerisinde yetkili mahkeme doğru biçimde gösterilmek suretiyle yapıldığı, KHK 551 sayılı 137/4 maddesi uyarınca mahkemenin yetkisiz olduğu, davalının adresinin bağlı bulunduğu … Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin uyuşmazlıkta yetkili bulunduğu gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.


Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara kararın dayandığı deliller ile gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 22.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay