Marka tescili, bir işletmenin veya kurumun ürünlerini veya hizmetlerini diğer işletmelerin veya kurumların ürünlerinden veya hizmetlerinden ayırt etmesini sağlayan bir hukuki korumadır. Marka tescili, bir işletmenin veya kurumun marka değerini koruması ve rekabet gücünü artırması için önemli bir araçtır.

Marka Tescil Türleri

Marka tescili, tescilli olduğu ürün veya hizmetlere göre sınıflandırılmaktadır. Marka tescili başvurusu, 14 sınıftan oluşan Locarno Sınıflandırması’na göre yapılmaktadır.

 • Mallar için marka tescili: Bu tür marka tescili, fiziksel ürünler için yapılır. Örneğin, bir gıda firması, kendi ürettiği ürünlerini ayırt etmek için marka tescili yaptırabilir.
 • Hizmetler için marka tescili: Bu tür marka tescili, hizmetlerin ayırt edilmesi için yapılır. Örneğin, bir patent firması, kendi sunduğu marka, patent ve tasarım tescil hizmetlerini ayırt etmek için marka tescili yaptırabilir.

Marka Tescil Belgesi

Marka tescili başvurusu kabul edilirse, başvuru sahibine marka tescil belgesi düzenlenir. Marka tescil belgesi, marka sahibine 10 yıl süre ile koruma sağlar. Marka tescili, 10 yıllık sürenin sonunda yenilenebilir.

Marka Tescil Avantajları

Marka tescili, aşağıdaki avantajlar sağlar:

 • Marka koruması sağlar: Marka tescili, marka sahibinin markasının başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılmasına karşı hukuki koruma sağlar.
 • Rekabet gücünü artırır: Marka tescili, marka sahibinin markasının ayırt ediciliğini ve rekabet gücünü artırır.
 • Marka değerini korur: Marka tescili, marka sahibinin markasının değerini korur.
 • Markanın tanıtımını kolaylaştırır: Marka tescili, marka sahibinin markasının tanıtımını kolaylaştırır.

Marka tescil başvurusunun, bir uzman tarafından yapılması tavsiye edilir.

Önemli Bilgi

Marka tescilinde en önemli aşama başvuru öncesi araştırma, sorgulama ve yol haritasının belirlenmesidir.

Önceki yıllarda Yargıtay İçtihatlarında kabul edilmiş olduğu üzere, tescilli marka sahibi aleyhine açılan hükümsüzlük davalarında, tescilli bir hak kullanıldığından tecavüzden kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri reddedilirdi. Yani bir şekilde dava sonucunda marka tescili hükümsüz kılınsa bile tecavüz nedeniyle maddi ve manevi tazminat kaybı söz konusu değildi.

Ancak yeni 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) MADDE 155- (1) Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” Şeklindedir.

Yani özet olarak henüz yeni olsa bile olası hükümsüzlük davalarında sonraki marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, hükümsüzlüğe mesnet gösterilen önceki tarihli markaya tecavüz nedeniyle maddi ve manevi tazminat yükümlüğü doğmaktadır.

Etkin Patent sadece başvuru ve tescil işlemlerini değil, tescil süreci ve sonrası tüm riskleri ve bunları bertaraf edebilecek yenilikçi çözümler üretir ve bunları müvekkillerine yazılı olarak sunar.

Marka Tescili Nedir

Marka tescili, bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerden ayırt eden, kelime, harf, rakam, şekil ve bunların kombinasyonundan oluşan işaretlerin, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilmesi ve marka tescil belgesi verilmesi işlemidir.

 

Marka Tescili Nasıl Yapılır

Marka tescili nasıl yapılır; öncelikle markalaşmaya uygun, ayırt edici nitelikleri mümkün mertebe yüksek ve kolay hatırlanabilir marka ismi ve hem isim hem de markanın kullanılacağı mal ve hizmetleri yansıtan logo tasarımı yapılması gerekir.

1. Marka Tescil Sınıflarının Tespiti


Marka tescil başvuru öncesi, öncelikle koruma talep edilen mal ve hizmet gruplarının listelendiği marka tescil sınıfları tespit edilmelidir. Marka emtia listesi 45. Sınıfta toplanmakta, 1-34 sınıf aralığındaki sınıflarda mal grupları yani üretim veya fason yaptırılan ürünlere marka işaretini koymak istediğinizde 1-34 aralığındaki sınıflarda seçim yapılmalıdır. 

Yine markanın kullanılacağı hizmet grupları ise 35-45 aralığındaki sınıflarda seçilmesi gerekmektedir.

Marka tescil sınıfları başlıklı yazımızı inceleyerek ayrıntılı emtia listesini inceleyebilirsiniz. Bu arada emtia listesinde olmayan özellikle spesifik mal ve hizmetlerin olması halinde, marka ve patent vekillerimiz ve danışmanlarımızdan ücretsiz yardım ve destek alabilirsiniz.

Marka tescili, kayıtlı mal ve hizmetler bakımından koruma ve hak sahipliği sağlaması ve olası itirazlarda aynı/benzer, yani farklı sınıflarda kayıtlı olsa bile aynı türden mal ve hizmetler olarak kabul edilmesi muhtemel mal ve hizmet listesinin  konusunda işin uzmanı tarafından yapılması oldukça yararlı olacaktır. 

2. Marka Sorgulama


Marka tescil başvuru işlemlerine başlamadan önce marka tescil sorgulama, araştırma işlemlerini PATENT FİRMALARI aracılığı ile konusunda uzman ve deneyimli marka patent danışmanları tarafından yapılması yararlı olacaktır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri gereğince TÜRKPATENT  re’sen kısıtlı bir alanda yani aynı veya ayniyet derecesinde benzerlik incelemesi yapmaktadır. Ancak sorunların en çok yaşandığı karıştırma ve iltibas tehlikesini ise ancak itiraz olması halinde incelemektedir.

Onun için oldukça ayrıntılı ve yararlı bilgilerin olduğu  marka sorgulama sayfamızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

Sonuç olarak tescil sürecince mutlak veya nispi RET risklerinin olup olmadığı, tescilli benzer marka sahiplerince olası itirazların muhtemel sonuçlarını,  daha da önemlisi tescil sonrası önceden tescilli marka sahiplerince olası açılabilecek marka hükümsüzlük davalarının muhtemel sonuçları hakkında mutlaka yazılı mütalaa  alınmalıdır. Aksi takdirde yıllar sonra bile olsa olası hükümsüzlük dava ve sonuçları çok ağır maddi ve manevi kayıplara neden olabilir.

3. Marka Tescil Muvafakat Talebi


Muvafakat Nedir?: önceki tescilli marka sahibinin noter onaylı yazılı izninin olması halinde, sonraki aynı olan markanın re’sen reddini engellemektedir. Nitekim 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun madde-5 (3)Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması halinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez.” Şeklindedir. 

Muvafakatnamenin şart ve koşullarının tanımlandığı 6769 sayılı SMK’ nın 10.Madde hükümleri şu şekildedir;

(1) Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında sunulacak muvafakatnamenin, aşağıdaki unsurları içerecek şekilde, Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve  noter tarafından onaylanması zorunludur:

a) Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
b) Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakata konu marka örneği; karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakata konu başvuru numarası.


c) Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi ve ya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaraları.


ç) Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları.
d) Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekaletnamenin noter onaylı örneği.


(2) Muvafakat formunun birinci fıkrada belirtilen unsurları içermemesi halinde başvuru sahibine söz konusu eksiklikleri gidermesi için iki aylık süre verilir. Söz konusu eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi halinde talep yapılmamış sayılır.


(3) Muvafakat formu, başvuru formu ile birlikte veya karara itiraz halinde itiraz hakkında karar verilene kadar Kuruma sunulabilir. Muvafakat talebi olmasına rağmen muvafakat formunun Kuruma sunulmaması halinde herhangi bir eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve talep yapılmamış sayılır.


(4) Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerin in bulunması halinde bunların yazılı izinlerinin de sunulması gerekir.

(5) Muvafakat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Muvafakatname Kuruma sunulduktan sonra, verilen muvafakat geri alınamaz.

(6) Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakat formu sunulması zorunludur.


Şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca muvafakatname verildikten sonra bir daha geri çekilemeyeceğinden, sonradan olası bir takım sorunlarla karşılaşmak için iyi düşünülmesi ve konunun uzmanlarından yardım alınması gerektirmektedir.

4. Marka Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler ve Evraklar Nelerdir?

a) Vekaletname

Başvuru sahibi lehine yapılan tüm marka iş ve işlemlerinde noter tastiği gerekmez. Ancak kısmi/tümden devir, feragat, iptal vb. iş ve işlemler için noter onaylı vekaletname gerektirmektedir.


b) Şirketler için Vergi levhası, şahıslar için kimlik fotokopisi veya T.C.numarası
c) Varsa Rüçhan talep ve belgesi

Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ve rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi verilmelidir.

d) Marka örneği (Logo)

Marka başvurularında marka örneği oldukça önemlidir. Logo olmaması halinde kelime başvurusu olarak yapılmaktadır. Görsel yani logo ve kelime kombinasyonundan oluşturulmuş marka örneği, hem re’sen inceleme hem de itiraz üzerine inceleme ve değerlendirmelerde oldukça önem arz etmektedir. Logo ve kelime markalarında genellikle kelimelerin markanın asli unsuru olduğu kabul edilir. Bu arada logo ve kelime bir arada tescil ve koruma sağlandığı gibi, logo için fazladan herhangi bir ücret veya başkaca bir maliyet bulunmamaktadır. Konunun ayrıntıları için marka logo tescil başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

e) Marka başvuru ücreti dekont veya ödeme bilgileri

5. Çevrimiçi Marka Tescil Başvurusu

Etkin Patent olarak, öncelikle ayrıntılı marka tescil sorgulama ve inceleme sonucunda, marka tescil kriterlerine uygun hale getirilmiş ve/veya yazılı olarak raporlanan riskleri başvuru sahibi tarafından yazılı olarak gözetildiği bilgisi ve başvuru talimatı  tarafımıza ulaştıktan sonra çevrimiçi marka başvurusu gün içinde yapılmakta ve başvuru sahibine resmi Türk Patent ve Marka Kurumu başvuru alındı belgesi ve işlem faturası yine gün içinde gönderilmektedir. 

Tek Sınıflı Marka Tescil Toplam Maliyetleri 

Hizmet TürüTÜRKPATENT Harcı | ÜcretiHizmet ÜcretleriToplam Maliyet
Tekli Sınıflı Marka Başvuru Ücreti  1,498.24 TL1.251 TL3.0000 TL
Marka Tescil Belgesi      Ücreti
(Tescil kesinleştiğinde ödenir.)
3,522.95 TL1.272 TL5.050 TL
Toplam Marka Tescil Maliyeti5.021.19 TL (KDV Dahil)2.523 TL+KDV8.050 TL
(KDV Dahil)

Bu ücretlere ilave olarak,

Tüm marka işlem ücretlerini buradan inceleyiniz. 

Marka Tescil Süreci

Marka tescili süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

 1. Marka Tescili İçin Ön Hazırlıklar | Marka ismi ve logonun belirlenmesi, marka tescil sınıflarının tespit edilmesi
 2. Marka Sorgulama | Benzer veya aynı markaların olup olmadığının kontrol edilmesi
 3. Marka Tescil Başvurusu | Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılması
 4. Marka Tescil Başvurusunun İncelenmesi | Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvurunun incelenmesi
 5. Marka Tescil Belgesinin Düzenlenmesi | Marka tescil başvurusu kabul edildiği takdirde, marka tescil belgesinin düzenlenmesi

Marka Tescil Süreci Süresi

Marka tescil süreci, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir:

 • Başvurunun karmaşıklığı
 • Marka tescil başvurusuna itiraz olması
 • İtirazın sonuçlanması

Genel olarak, marka tescil süreci 5-6 ay, itiraz olması halinde ise 12-18 ay, dava konusu olması halinde ise 4-5 yıl sürmektedir. 

Marka Tescil Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Marka tescili yaptırmak isteyen işletmelerin, aşağıdaki noktalara dikkat etmesi gerekmektedir:

 • Marka ismi ve logonun ayırt edici niteliklere sahip olması
 • Benzer veya aynı markaların olup olmadığının kontrol edilmesi
 • Marka tescil başvurusu için gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması
 • Marka tescil başvuru ücretlerinin zamanında ödenmesi

 

Neden Marka Tescili ?

Marka tescili yaptırmanın faydaları  aşağıda sıralanmıştır:

 • Marka tescili, markanın yasal olarak korunmasını sağlar. Bu sayede, markanın taklit edilmesi ve haksız rekabete maruz kalması önlenir.
 • Marka tescili, markanın ticari itibarını güçlendirir. Bu sayede, markanın daha tanınabilir ve güvenilir hale gelmesi sağlanır.
 • Marka tescili, markanın pazarlama ve satış faaliyetlerine katkı sağlar. Markanın tescil edilmesi, marka bilinirliğini ve tüketici güvenini artırarak pazarlama ve satış faaliyetlerinin daha başarılı olmasını sağlar.

Marka tescili yaptırmamanın olası riskleri şunlardır:

 • Marka, üçüncü bir taraf tarafından tescil edilebilir. Bu durumda, markanın sahibi dava açarak markasının tescilini iptal ettirmeye çalışabilir. Ancak bu süreç uzun ve maliyetli olabilir.
 • Marka, yıllar sonra bile olsa tescil edilebilir. Bu durumda, markanın sahibi dava açarak markasının tescilini iptal ettirmeye çalışabilir. Ancak bu durumda, marka zaten piyasada kullanılmış olacağı için markanın itibarı zedelenebilir.

Sonuç olarak, marka tescili yaptırmak, işletmeler için önemli bir yatırımdır. Marka tescili yaptırarak, markanın yasal olarak korunmasını sağlayabilir ve olası riskleri azaltabilirsiniz.

Marka Tescil Belgesi

 Marka tescil belgesinin nasıl alındığını ve özellikleri Şunlardır; 

 • Marka tescil belgesi, marka tescil başvurusunun kabul edilmesi ve tescil edilmesinin ardından verilir.
 • Marka tescil belgesi, markanın yasal olarak korunduğunu gösterir.
 • Marka tescil belgesi, markanın sahibine, markanın tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından belirli hak ve yetkiler verir.
 • Marka tescil belgesi, 10 yıl süreyle geçerlidir.

Marka tescil belgesinin yenilenmesi, kaybolması veya markanın devri gibi durumlarda ilgili linkleri tıklayarak ayrıntıları inceleyiniz.

Kısaca özetlemek gerekirse, marka tescil belgesi, markanın yasal olarak korunduğunu gösteren ve markanın sahibine belirli hak ve yetkiler veren bir belgedir. Marka tescil belgesi, 10 yıl süreyle geçerlidir.

Marka tescil belgesine ilişkin  önemli noktaları şunlardır:

 • Marka tescil belgesi, dijital olarak gönderilmektedir.
 • Marka tescil belgesinin kaybı veya yenilenmesi halinde ücret ödenmesi gerekmektedir.
 • Marka tescil belgesinin üzerinde yer alan marka örneğinde (logo) değişiklik yapılması mümkün değildir.

Marka tescili yaptırmayı düşünen işletmelerin, marka tescil belgesinin özelliklerini ve geçerlilik süresini dikkate alması önemlidir.

Yurtdışı Marka Tescili

Yurtdışı marka tescili, bir işletmenin markasını yurtdışında da koruma altına almasını sağlayan bir işlemdir. Yurtdışı marka tescili, işletmenin mal ve hizmetlerini yurtdışında pazarlamasını ve rekabet gücünü artırmasını sağlar.

Yurtdışı Marka Tescili Türleri

Yurtdışı marka tescili, tescil edilecek markanın türüne göre farklı şekillerde yapılabilir.

 • Uluslararası marka tescili: Uluslararası Marka Tescil Anlaşması (Madrid Protokolü) kapsamında yapılan marka tescilidir. Bu anlaşma, 100’den fazla ülkeyi kapsamaktadır. Uluslararası marka tescili ile, bir başvuru ile anlaşmaya taraf olan tüm ülkelerde marka tescili yapılabilir.
 • Bağımsız Marka Tescil: Koruma talep edilen ülkede bağımsız olarak yapılan tescillerdir.

Yurtdışı Marka Tescili Süreci

Yurtdışı marka tescili süreci, tescil edilecek markanın türüne ve başvuru yapılacak ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, yurtdışı marka tescili süreci şu şekildedir:

 1. Marka araştırması: Marka tescili yapılacak markanın, tescil edilecek ülkede tescil edilmiş olup olmadığı araştırılır.
 2. Marka başvurusu: Marka araştırması sonucunda, markanın tescil edilebileceğine karar verilmesi halinde marka başvurusu yapılır.
 3. Marka incelemesi: Marka başvurusu, ilgili marka tescil makamı tarafından incelenir.
 4. Marka tescili: Marka incelemesi sonucunda, markanın tescil edilmesi halinde marka tescili belgesi verilir.
 5. Madrid Protokolü kapsamında Wipo üzerinden yapılan başvurularda 18 ay sınırı vardır. yani 18. ayın sonunda herhangi bir red kararı bildirilmediğinde tescil kesinleşmiş demektir. 

Yurtdışı Marka Tescili Maliyeti

Yurtdışı marka tescili maliyeti, tescil edilecek markanın türüne, başvuru yapılacak ülkeye ve markanın tescil edilecek sınıflara göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, yurtdışı marka tescili maliyeti şu unsurlardan oluşur:

 • Başvuru ücreti: Marka tescili için başvuru yapılan ülkeye göre değişen bir ücrettir.  Madrid Protokolü kapsamında başvuru maliyetlerini Wipo ücret hesaplama uygulamasından yapabilirsiniz.
 • TÜRKPATENT İşlem Ücreti:  Wipo üzerinden yapılan başvurularda ayrıca TÜRKPATENT’  Yurtdışı başvuru işlem ücreti  ödenmektedir. 
 • Vekillik Ücreti: Ülke ve başvuru ve sınıf sayısına göre değişkenlik göstermektedir. İletişim adreslerimizden irtibat kurabilirisniz.

Yurtdışı Marka Tescili Avantajları

Yurtdışı marka tescili, işletmeye aşağıdaki avantajları sağlar:

 • Marka koruması: Markanın, tescil edilecek ülkede de korunmasını sağlar.
 • Rekabet gücü: İşletmenin mal ve hizmetlerini yurtdışında pazarlamasını ve rekabet gücünü artırmasını sağlar.
 • Marka bilinirliği: Markanın yurtdışında da tanınmasını ve bilinirliğini artırmasını sağlar.

Sonuç

Yurtdışı marka tescili, işletmenin marka değerini korumak ve yurtdışında başarılı olmak için önemli bir işlemdir. İşletmeler, markalarını yurtdışında tescil ettirmek için profesyonel bir marka ve patent vekili ile çalışmalıdır.