Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete
05.06.2002 Çarşamba
Sayı: 24776 (Asıl)
Yönetmelikler
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kara ve demiryolunda tehlikeli madde taşımacılığı için onaylanmış taşınabilir basınçlı ekipmanların güvenliğinin arttırılması ve bu tür ekipmanların serbest dolaşımını teminen pazarda yer alması ve hizmete sunulması ve tekrar kullanımını sağlamaktır.Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen basınçlı ekipmanları kapsar:
a) Piyasaya sunum amacıyla: 3 üncü madde de tanımlanan yeni taşınabilir basınçlı ekipmanları,
b) Yeniden Uygunluk değerlendirmesi amacıyla: 3 üncü madde de tanımlanan ve 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerindeki gerekleri karşılayan mevcut taşınabilir basınçlı ekipmanları,
c) Tekrar kullanım ve periyodik muayeneler için:
 Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanları,
 Dikişsiz, Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik, Dikişsiz, Alaşımsız Aluminyum ve Aluminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik ile Dikişli, Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmeliklerde belirtilen uygunluk işaretini taşıyan mevcut gaz tüplerini.

1/7/2003 tarihinden önce piyasaya sunulmuş bulunan veya madde 19´daki durum için bu tarihten sonraki iki yıl içinde piyasaya sunulacak olan ve 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin gereklerine göre uygunlukları yeniden değerlendirilmemiş olan taşınabilir basınçlı ekipman bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Özellikle Avrupa Birliği ile üçüncü ülkeler arasında tehlikeli yüklerin taşınması için kullanılan ve 94/55/EC Direktifinin 6(1) ve 7 inci maddeleri veya 96/49/EC Direktifinin 6(1), 7(1) ve 7(2) maddelerine göre işlem gören taşınabilir basınçlı ekipman bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;
Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,
Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,
Üye Ülke : Avrupa Birliğine üye ülkeleri,


Üretici: Taşınabilir basınçlı ekipman ve donanımını üreten, imal eden, ıslah eden veya taşınabilir basınçlı ekipman ve donanımına adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; taşınabilir basınçlı ekipman ve donanım üreticisinin Türkiye dışında olması halinde üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi, ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, basınçlı ekipman ve donanımının tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri basınçlı ekipman ve donanımının güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri: Ek IV Bölüm I´de geçen prosedürleri,
Uygunluk Değerlendirmesi: Taşınabilir basınçlı ekipmanın bu Yönetmeliğe uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Taşınabilir basınçlı ekipmanın bu Yönetmeliğe uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,


Onaylanmış Kuruluş (Notified body): Uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından, bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine ve Ek I, Ek II´de belirtilen minimum kriterlere uygun olarak belirlenerek, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde görevlendirilen özel veya kamu kuruluşlarını,


İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş (Approved Body): Bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine ve Ek I, Ek III´de belirtilen minimum kriterlere uygun olarak belirlenerek, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde görevlendirilen kuruluşları,


Uygunluk İşareti: Taşınabilir basınçlı ekipman ve donanımın bu Yönetmelik ile ilgili teknik düzenleme şartlarına uygun olduğunu ve ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren ve Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen işareti,
Taşınabilir Basınçlı Ekipman: 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin Eklerine göre 2 nci sınıf gazların taşınmasında ve bu Yönetmelik Ek VI´da gösterilen bazı tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan;
 Tüm kaplar (tüpler, basınçlı dramlar, kriyojenik kaplar, 94/55/EC Direktifi Ek A´da tanımlanan tüm grupları),
 Tüm depolama tankları (sökülebilir olanlar dahil), tank konteynerleri (seyyar tanklar), tanker vagonların tankları, akülü vasıtaların veya akülü vagonların tankları veya kapları, tanker taşıtların tankları, ve bunların taşınmasında kullanılan diğer aksesuarları ve valfleri,
Az miktardaki ekipmana uygulanabilen genel muafiyet prensiplerine ve 94/55/EC ve 96/49/EC Direktifleri Eklerinde belirtilen özel durumlara tabi ekipman ile aerosol kaplar ve solunum cihazlarının gaz tüpleri bu tanım kapsamına girmez.
Yeniden Uygunluk Değerlendirmesi: İlk Uygunluk değerlendirmesinden sonraki uygunluk değerlendirme prosedürü anlamına gelir. Sahibi veya Avrupa Birliğindeki yetkili temsilcisi tarafından talep edilir. 1/7/2003 tarihinden önce üretilmiş uygunluğu onaylanmış ve hizmete sunulmuş olan taşınabilir basınçlı ekipmanın yeniden bu Yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmasını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirmesi, Piyasaya Arz, Yeniden Uygunluk

Değerlendirmesi, Periyodik Muayene ve Tekrar Kullanım

Uygunluk Değerlendirmesi

Madde 4- Yeni taşınabilir basınçlı ekipmanlar ve tanklar 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin ilgili hükümlerini yerine getirmelidir. Taşınabilir basınçlı ekipmanın bu hükümlere uygunluğu, Ek IV Bölüm I´de anlatılan ve Ek V´te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürüne göre onaylanmış kuruluş tarafından belirlenir.
Yeni valfler ve taşıma ile ilgili diğer aksesuarlar, 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin Eklerindeki ilgili hükümleri yerine getirmelidir. Taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan güvenlik işlevini gören valf veya diğer aksamlar, özellikle emniyet valfleri, doldurma boşaltma valfleri ve tüp valfleri, en az yerleştirildikleri kaplar veya tanklara eşdeğer uygunluk değerlendirme prosedürüne tabi tutulur.

Nakil için kullanılan bu tür valfler ve diğer aksesuarlar, diğer kaplar ve tanklar için kullanılan uygunluk değerlendirmesinden başka bir uygunluk değerlendirmesine tabi tutulabilirler. Şayet 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinde, bu maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen valf ve aksesuarları ile ilgili herhangi bir teknik koşul bulunmuyorsa, bu tür valf ve aksesuarlar Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin (97/23/AT) gereklerini yerine getirmesi gerekir. Bu valfler ve aksesuarlar; kapların veya tankların bu Yönetmeliğin Ek V´inde bildirilen I, II veya III kategorisine girmelerine göre, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin (97/23/AT) 10 uncu maddesinde belirtilen II, III veya IV kategorisindeki uygunluk değerlendirme prosedürüne tabi tutulur.

Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun olup 11 inci maddede belirtilen işareti taşıyan ve 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanın pazarlamasını veya kullanımını yasaklayamaz, sınırlayamaz veya engelleyemez.

Ulusal Pazara Sunulma

Madde 5- Bakanlık bu Yönetmelik kapsamındaki yeni taşınabilir basınçlı ekipmanların taşıma için kullanılan valfleri ve diğer aksesuarları da dahil olmak üzere ulusal pazara sunulmasına, nakliyesine ve kullanıcılar tarafından hizmete alınmasına İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından uygunluk değerlendirmesi yapılması halinde, izin verebilir.
İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından uygunluğu onaylanmış olan taşınabilir basınçlı ekipman, 11 inci madde de belirtilen işareti taşımayabilir.
İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş sadece yetkili olduğu alanda çalışabilir.
İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından, uygunluk değerlendirmesine uygulanabilecek prosedürler Ek IV, Bölüm I´de tanımlanan A1, C1, F ve G modülleri olmalıdır.

Yeniden Uygunluk Değerlendirmesi

Madde 6- Bu Yönetmelikte belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanların, 94/55/EC ve 96/49/EC Direktifleri eklerinin ilgili koşullarına uygunluğu, bu Yönetmelik için Ek IV, Bölüm II´de verilen yeniden uygunluk değerlendirmesi prosedürüne uygun olarak, onaylanmış kuruluş tarafından belirlenir.
Böyle bir ekipmanın seri olarak üretilmiş olması durumunda Bakanlık, valfleri ve taşıma için kullanılan diğer aksesuarları da dahil, basınçlı ekipmanların tip uygunluğunun bir onaylanmış kuruluş tarafından yeniden değerlendirilmesi koşulu ile bir İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılmasına izin verir.
Bakanlık, 11 inci maddenin birinci fıkrasında bildirilen işareti taşıyan ve bu Yönetmeliğe uygun olup 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanların ulusal sınırlar içerisinde pazarlamasını veya kullanımını yasaklayamaz, sınırlayamaz veya engelleyemez.

Periyodik Muayene ve Tekrar Kullanım

Madde 7- Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen basınçlı kapların taşıma için kullanılan valflerini ve aksesuarlarını da içeren periyodik muayeneleri; Ek IV, Bölüm III´deki prosedüre uygun olarak bir Onaylanmış Kuruluş veya İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılır. Tankların taşıma için kullanılan valfleri ve diğer aksesuarları dahil periyodik muayeneleri; Ek IV, Bölüm III, Modül 1´de belirtilen prosedüre uygun olarak onaylanmış kuruluş tarafından yapılır.

Ancak Bakanlık, tankların periyodik muayenelerinin İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşlar tarafından ulusal sınırlar dahilinde yapılmasına, aşağıdaki şartlar dahilinde izin verebilir.
a) İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşlar tankların periyodik muayenesini yapma yetkisine sahip olmalıdır.
b) İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşlar Ek IV Bölüm III, Modül 2´deki kalite güvencesi yoluyla periyodik muayene prosedürü kapsamında bir onaylanmış kuruluşun denetimi altında çalışmalıdır.
Yönetmelik kapsamındaki taşınabilir basınçlı ekipmanlar, periyodik olarak herhangi bir üye ülkede muayeneye tabi tutulur.
Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipman alanında, aşağıdaki taşınabilir basınçlı ekipmanların, kullanılmasını doldurulmasını, depolanmasını, boşaltılmasını, yeniden doldurulması da dahil yasaklayamaz, kısıtlayamaz veya engelleyemez.
a) Yönetmeliğin 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile (c) bendinin ilk alt başlığında belirtilen, Yönetmelik gereklerini sağlayan ve ilgili Uygunluk işareti taşıyan ekipman,
b) Dikişsiz Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik, Dikişsiz Alaşımsız Alüminyum ve Aluminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair
Yönetmelik ile Dikişli Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmeliklerde belirtilen uygunluk işaretini ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre periyodik muayenelerin yapıldığını gösterir işareti ve belirleyici numarayı taşıyan mevcut basınçlı ekipman.

Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipmanın kullanılması veya depolanması için milli kuralları tespit edebilir. Ancak, bu husus taşınabilir basınçlı ekipmanın kendisi için veya taşıma sırasında gerekli olan aksesuarları için uygulanmaz. Bununla birlikte Bakanlık, 8 inci madde hükümlerine göre, bağlantı elemanları, renk kodu ve referans sıcaklıkları için ilgili ulusal gerekleri uygular.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ulusal Koşullar, Onaylanmış Kuruluşlar, İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşlar, İşaretleme, Koruyucu Hükümler, Uygun Olmayan İşaretleme, Kısıtlama veya Redde Yol Açan Kararlar,

Kabul ve Yayımlama

Ulusal Koşullar

Madde 8- Bakanlık, taşınabilir basınçlı ekipmanların kullanımını düzenleyen Avrupa Standardları veya eşdeğer Türk Standardlarını, 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin eklerine dahil edileceği tarihe kadar uygulayabilir. Ancak, belirli tip gazların kullanımı ya da taşınması ile ilgili bir güvenlik problemi ortaya çıktığında, 16 ncı maddede belirtilen prosedüre uygun olarak, Bakanlık 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin Eklerine, Avrupa Standardları veya eşdeğer Türk Standardları dahil edildikten sonra
komisyonun kendi milli kurallarını u