“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28…2010 gün ve 2006/67-2010/268 sayılı kararı onayan Daire’nin ….09.2012 gün ve 2011/5634-2012/13099 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı adına tescilli faydalı modelin yenilik vasfına sahip olmadığını, söz konusu faydalı modelin bir İtalyan patentine konu buluşla aynı olduğunu, bu durumun başvuru tarihinden önce yayınlanan kataloglarda da yer aldığını ileri sürerek, davalı adına tescili faydalı modelin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan kanıtlara göre, davalıya ait ürünün yeniliğine ilişkin olarak tarifnamede hiçbir özel ifadeye rastlanmadığı, davalıya ait faydalı modelin İtalya’da tescil ettirilen patentle aynı olduğu, teknik özelliklerin hiçbirinin yeni olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile davalı adına tescilli TR … numaralı faydalı modelin hükümsüzlüğüne dair tesis edilen karar, davalı vekilinin temyizi üzerine, Dairemizce onanmıştır.


Davalı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK’nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nun 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 06,55 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nun 442/…. maddesi hükmü uyarınca takdiren 219,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, ….02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay