“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/03/2013 tarih ve 2012/217-2013/206 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2008/05684 sayılı “Kayısı ve Kayısı Çekirdekli Çikolata” başlıklı patent başvurusu bulunduğunu, davalının müvekkilinin patent başvurusuna konu ürünleri …’da üretip … içinde ve dışında satışa sunduğunu, işyeri tabelasında çikolatalı kayısı ibaresini kullandığını ileri sürerek, haksız rekabetin menine, patentten … haklarına tecavüz fiillerinin durdurulmasına, önlenmesine, şimdilik 5.000,00 TL maddi tazminat ve ….000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının tescil talebinde bulunduğu hiçbir ürün içeriğinin müvekkilinin ürünlerinde bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, dava konusunun bir patent belgesine değil, patent başvurusuna tecavüz iddiasıyla açılmış olması nedeniyle patent verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlanmasından önce öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak karar verilemeyeceği, davalının ürününün davacının patentten … haklarına tecavüz oluşturmadığı, davalının eylemlerinde haksız rekabetin söz konusu olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, …/03/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Kaynak ; Yargıtay