“İçtihat Metni”Taraflar arasında görülen davada Mahkemesi’nce verilen 08/05/2013 tarih ve 2012/408-2013/304 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin katlanabilir cam sistemleri imal ettiğini ve sattığını, bu faaliyeti esnasında müşteri ihtiyaçları çerçevesinde katlanabilir cam sistemlerine perde takılabilmesi imkanı sağlayan ve oğlu tarafından geliştirilen bir sistem geliştirildiğini, davalının almış bulunduğu 2009/00353 faydalı model belgesinin müvekkilinin 09.07.2007 tarihli patent başvurusunda yer alan buluş ile aynı esasları içermekte olduğunu ve dolayısı ile yeni olmadığını ileri sürerek, davalı adına kayıtlı bulunan 2009/00353 nolu faydalı model belgesinin iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkiline ait faydalı model dışarıdan stor perde uygulaması olup davacının patent hakkını ihlal etmemekte olduğunu, davacının patentinin ise pencere ya da kapılara stor sisteminin kendiliğinden uygulandığı apayrı bir uygulama olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalıya ait sayılı faydalı model belgesinin 1 nolu isteminin davacıya ait sayılı patent belgesi karşısında yenilik vasfını yitirdiği, davalıya ait sayılı faydalı model belgesinin 2-5 nolu istemlerinin mevcut davacı delilleri karşısında yenilik vasfına haiz olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne; TPE’de, davalı adına tescilli, nolu, tarihli faydalı model belgesinin (1) nolu istem bakımından 551 sayılı KHK’nın 165. maddesi gereğince hükümsüzlüğüne, aynı belgenin (2-5) no lu istemleri bakımından talebin reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenlerden ayrı ayrı alınmasına, 20/03/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Kaynak ; Yargıtay