“İçtihat Metni”


Taraflar arasında görülen davadaahkemesi’nce verilen 18/10/2012 tarih ve 2011/95-2012/115 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 Sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK’nın 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı adına tescilli nolu incelemeli patentlerin yenilik, buluş adımı kriterini taşımadığını ileri sürerek, patentlerin hükümsüzlüklerine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, dava konusu patentlerin yenilik ve buluş adımı koşullarını taşımadığı, hükümsüzlüklerinin gerektiği, ayrıca “koyu pasta formlu renklendirilmiş bağlayıcılar” ifadesi tarifnamede geçmediği halde her iki patentin istemlerinde yer aldığından bu istem kısmı bakımından da tarifnameyi aşan bir patent konusunda KHK’nın 129/c maddesi uyarınca hükümsüzlük söz konusu olduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile davalı adına tescilli patentlerin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 04,05 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 25/03/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay