“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/02/2011 gün ve 2009/317-2011/37 sayılı kararı bozan Daire’nin …/…/2012 gün ve 2011/14001-2012/21301 sayılı kararı aleyhinde davalı şirketler vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin fizik mühendisi olup davalı firmalar yanında çalışmaya başlamadan önce geliştirdiği “Çöl Alanlarında Tarım Ürünlerinin Yetiştirilmesi” başlıklı buluş için davalı şirketlerin patent başvurusu yaptıklarını, davalılar ile müvekkili arasında yapılmış herhangi bir devir sözleşmesi bulunmadığını, davalı şirket tarafından …’ne başvuru aşamasında buluş sahibi olarak müvekkilinin belirtilmesine rağmen sonraki aşamalarda buluşun Funika İplik Dokuma A.Ş. adına tescil işlemlerinin yapıldığını, müvekkilinin söz konusu buluşu davalı firmalar yanında çalışmaya başlamadan çok önce geliştirdiğini ileri sürerek, 551 sayılı KHK’nin …, … ve …. madde hükümleri uyarınca, müvekkilinin buluşunun kendisine patent verilmek üzere tescil ve ilân edilmesinin gerekmesine rağmen, …’nin yanıltılarak davalılarca gaspı ve satışa arzı nedeniyle davalı holding üzerinde olan dava konusu 2008/02412 sayılı ve “Çöl Alanlarında Tarım Ürünlerinin Yetiştirilmesi” başlıklı başvurunun davalı şirketler üzerinden alınarak müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, davanın husumetten reddini istemiştir.
Davalı şirketler vekili, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan kanıtlara göre, davalı Funika İplik Dokuma A.Ş’nin 09.04.2008 tarihinde “Çöl Alanlarında Tarım Ürünlerinin Yetiştirilmesi” başlıklı 2008/02412 sayılı buluş için patent başvurusunda bulunduğu, buluşu yapan olarak davacı “…”ın gösterildiği, patent başvurusu yapma hakkının elde edilmesi ile ilgili beyanda “Hizmet İlişkisi” seçeneğinin işaretlendiği, araştırma ofisi olarak tercih edilen Avusturya Patent Ofisi’nce “başvurunun buluşu karakterize eden teknik özelliklerin yetersiz olmasının uzmana araştırma yapma olanağı vermediği” gerekçesiyle araştırma raporu düzenlenmeyeceğini bildirilmesi üzerine … tarafından bu yetersizliğin giderilmesi için başvuru sahibine 08…2009 …/…
tarihinde bildirim yapılmasına rağmen üç ay içinde bu eksiklik giderilmediğinden 551 sayılı KHK’nin 58. ve Yönetmeliğin 29.maddeleri hükmü uyarınca başvurunun reddedildiği ve bu durumun başvuru sahibi şirkete ….2010 tarihli yazı ile bildirildiği, patent başvurusu davalı Funika İplik Dokuma A.Ş tarafından gerçekleştirilmiş olup “patent isteme hakkının başvuru sahibine ait olmadığı” hususu Enstitü nezdinde iddia edilemeyeceğinden davalı … ve başvuru ile ilgisi bulunmayan Funika Teknoloji A.Ş’ne pasif husumet düşmeyeceği, başvuru yargılama sırasında reddedildiğinden davanın konusuz kaldığı, olaya 551 sayılı KHK’nin …/III-….cümlesinde düzenlenen hükmün uygulanması düşünülebilirse de somut olayda başvuru … tarafından tümüyle reddedildiğinden, KHK’nın 66.maddesinde düzenlenen başvurunun geri çekilmesi “davalı tarafından davacıya zarar vermek kastıyla “geri çekilmesi” olarak anlaşıldığından somut olaya uygulanma olanağı bulunmadığı, davacı dava konusu buluşun “işçi buluşu” olmadığını, davacı taraf, davalı yanında çalışmaya başlamadan çok önce yapılmış buluşlar olduğunu iddia ettiğinden KHK’nın işçi buluşları için öngörülen 29. maddesindeki “başvurunun takibinden vazgeçilmesi halinde işçiye bildirim yükümlülüğü” kuralının işletilmesinin de mümkün olmadığı gerekçesiyle davalı … ve davalı Funika Teknoloji Geliştirme A.Ş aleyhine açılan davanın husumet yokluğundan reddine, davalı Funika İplik Dokuma Tekstil A.Ş. aleyhine açılan davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına dair tesis edilen karar, davacı vekilinin temyizi üzerine, Dairemizce ilamda belirtilen nedenlerle bozulmuştur.


Davalı Funika İplik Rok. A.Ş vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı şirketler vekilinin HUMK’nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı şirketler vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nun 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 50,45 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nun 442/…. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 219,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, …/04/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay