“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada….Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 07/05/2014 tarih ve 2012/155-2014/120 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi asıl ve birleşen davada davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi…. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, asıl davada davacının 2001/121 sayılı patentin sahibi olduğunu, davalının davacının patent hakkına tecavüz edecek biçimde üretilmiş ürünleri satışa arz ettiğini ileri sürerek davalının davacının patent tescilinden doğan haklarına tecavüzünün tespitini, durdurulması, … ve…’i ile hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, asıl davada davanın reddini savunmuş, birleşen davada ise, asıl davada davacının dayandığı patentinin yeni olmadığı gibi buluş basamağına da sahip bulunmadığını ileri sürerek patentin hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; asıl davada davacı birleşen davada davalı adına tescilli bulunan patentin yenilik ve buluş basamağına sahip olduğu gerekçesiyle patentin hükümsüzlüğüne ilişkin birleşen davanın reddine, asıl davanın ise, davacının patent belgesine konu buluşun “….. ve …. İçin .. ilgili diş ile diş taşıyıcısının bağlantısına” ilişkin olduğu ve istemlerinde dişin değil diş taşıyıcısına ilişkin teknik özelliklerin koruma altına alındığı, davalının işyerinde tespit edilen ürünlerin, patentle koruma altında olmayan dişten ibaret olduğu, bu nedenle patent hakkına tecavüzden bahsedilemeyeceği gerekçesiyle reddine karar verilmiştir.


Asıl davaya ilişkin kararı asıl davada davacı, birleşen davaya ilişkin kararı birleşen davada davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 30,20 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 21/01/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay