“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01/10/2014 tarih ve 2014/536-2014/446 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi …. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkil şirket adına 2013/43425 ve 2011/20404 sayılı markalar ile 2011/02660 sayılı incelemesiz patentin tescilli olduğunu, davalının müvekkilinin patent hakkına tecavüz ettiğini, taklit ürünleri üretip satarak haksız rekabete yol açtığını ileri sürerek patent hakkına yapılan müdahalenin men’i, 10.000 TL maddi, 20.000 TL manevi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamına göre, uyuşmazlığın 551 Sayılı KHK’den kaynaklandığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 24.03.2005 tarih ve 188 sayılı kararı uyarınca ….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine, talep halinde dosyanın görevl…. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Davacı, tescilli patentine tecavüzün giderilmesini, maddi ve manevi tazminatın tahsilini istemiş, mahkemece, dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmeden ve evrak üzerinden görevsizlik kararı verilmiştir.


Dava ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK’nın 141/1. maddesi uyarınca taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi ile serbestçe; ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Bu nedenle, dilekçeler aşamasında iddianın serbestçe değiştirilebileceği, buna bağlı olarak görevli mahkemenin de değişebileceği nazara alınmaksızın dilekçeler aşamasının tamamlanması beklenmeden dava dilekçesinin sunulmasını müteakip evrak üzerinden görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 19.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay