“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : … FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/10/2012 gün ve 2010/156-2012/107 sayılı kararı onayan Daire’nin 18/11/2013 gün ve 2013/3649-2013/20726 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı adına …’de kayıtlı bulunan 2008/03828 nolu “Döner ızgaralı stokerde yenilik” başlıklı patentin yenilik özelliği içermediği, müvekkili şirketin uzun zamandır “kömür yakıtlı döner ızgaralı su borulu kazan” ismi ile bu ürünü sattığını ileri sürerek, davalı adına kayıtlı 2008/03828 nolu “döner ızgaralı stokerde yenilik” başlıklı patentin hükümsüzlüğüne ve müvekkili şirketin bu patente tecavüzde bulunmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacı eyleminin 2008/03828 sayılı patente tecavüz oluşturduğunu, davacı ürünlerinde müvekkilinin incelemeli patent istemlerinin kopyalandığını, davalının fatura ile sattığını iddia ettiği “kömür yakıtlı döner ızgaralı su borulu kazan” adlı ürünün müvekkilinin patenti ile aynı olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan kanıtlara göre, davalıya ait 2008/03828 nolu patentin başvuru tarihi 27/05/2008 itibariyle yeni olmadığı, başvuru öncesinde buluşun zaten tekniğin bilinen durumuna dahil olduğu ve buluş adımı içerdiğine dair açıklayıcı tanıtım ve ölçekli, açılı, dereceli teknik resimlerin bulunmadığı, patentin hükümsüzlüğünün gerektiği, davacının sattığı ürünün yerinde yapılan incelemesinde davalı patentli ürünü ile farklılıklar taşıdığı, incelenen ürünün patent başvuru tarihinden daha önceki bir tarihte üretildiği, patentle yakın işlev gördüğü belirlenen bu ürünün uzun yıllardır dünyada ve Türkiye’de kullanıldığı, dolayısıyla, davacının imalatını kısmen yaptığı ürünün, davalıya ait 2008/03828 nolu patenti ihlal ettiğinin söylenemeyeceği gerekçesiyle davanın kabulüne dair tesis edilen karar, davalı vekilinin temyizi üzerine, Dairemizce onanmıştır.


Davalı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebepler ile davalı vekili tarafından temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenmiş ise de uyuşmazlığın HUMK’nın 438/1.maddesinde belirtilen davalardan olmadığı gibi anılan maddenin 3.fıkrası uyarınca da duruşma yapılmasına gerek görülmemiş bulunmasına göre, davalı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme isteminin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 52,40 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 15/04/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay