“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/01/2014 tarih ve 2011/284-2014/9 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirket adına kayıtlı …/…/2010 tarihli 2009/09870 numaralı “elektronik kartlı ve R290 akışkanlı soğutucu” başlıklı faydalı model belgesinin yenilik unsuru taşımadığını, tekniğin bilinen durumunu aşmadığını, davalının tescilinden çok önce pek çok firmaca piyasaya sürüldüğünü ileri sürerek, davalı şirket adına tescilli 2009/090870 numaralı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkiline ait faydalı model belgesinin yeni ve sanayiye uygulanabilir olduğunu, davacının dosyaya sunduğu delillerin yeniliği ortadan kaldırır nitelikte bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, bilirkişi heyetince yapılan araştırma sonucunda US … A nolu ve 27.01.1998 yayın tarihli … patent dökümanına ulaşıldığı, bu doküman ile yapılan karşılaştırma sonucu davalının 2009/09870 numaralı faydalı model belgesinin hiçbir isteminin yenilik unsuru taşımadığının anlaşıldığı, davalı vekili bilirkişiler tarafından davacının sunmuş olduğu dokümanlar dışında araştırma yapılamayacağını savunmuş ise de faydalı model belgesine konu buluşun yenilik unsuruna sahip olup olmadığı, o buluşun dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmuş olup olmadığının tespitine yönelik araştırma kamu düzenine ilişkin olduğundan davalı vekilinin itirazına itibar edilmediği, 551 sayılı KHK’nın 165. maddesi gereğince yenilik unsuru taşımayan faydalı modelin hükümsüz kılınması gerektiği kanaatiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 04/07/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Kaynakça ; Yargıtay