“İçtihat Metni”

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/10/2013 tarih ve 2012/445-2013/735 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 07/04/2015 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … ile davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının  İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin TPE nezdinde tescilli 2001/00121 sayılı “Ekskavatörlerin ve benzeri ekipmanın dişleri için akuplaj” başlıklı buluşun sahibi olduğunu, davalı tarafın talep konusu buluşu yasal düzenlemelere aykırı olarak üretip ve satışını yaptığının öğrenildiğini, 2012/53 D. İş sayılı dosya ile yapılan keşifte davalıya ait işyerinde dava konusu buluşa tecavüz teşkil eden bir ürüne rastlanmamış ise de davalı firmadan satın alınan ürün incelendiğinde müvekkilinin buluşu taklit edilerek üretildiğinin görüldüğünü ileri sürerek, patentten doğan haklarına tecavüzün tespiti, durdurulması, men’i ve ref’ini, tecavüze konu ürünlerin ve araçların toplatılması, şekillerinin değiştirilmesi, mümkün değilse imhasını, hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin dava konusu patente konu ürünlerin taklidini üretip satmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, 2012/53 D. İş sayılı dosya kapsamında davalı firmanın işyerinde yapılan tespitte davacının patent belgesine konu ürün veya benzerinin bulunmadığının tespit edildiği, davacının davalıdan fatura karşılığı aldığını iddia ettiği ürünle ilgili yapılan incelemede faturanın davalı tarafa değil, dava dışı … İş Makineleri Firmasına ait olduğu, bu durumda söz konusu ürünün davalı tarafından üretildiğini veya ticaretinin yapıldığını ileri sürmenin mümkün olmadığı, davacı taraf fatura sahibi … İş Makineleri firması ile davalı firmanın birlikte çalıştığını iddia etmiş ise de bunun ispatı için dosyaya sunulan broşür incelendiğinde broşür üstünde … İş Makineleri firmasının adı ve firma yetkilisi …’nın kartvizitlerinin bulunduğu, broşürden yola çıkarak davalı firma ile … İş Makineleri firmasının ilişki içinde olduğunu söylemenin mümkün olmadığı, iki farklı tüzel kişiliğin eylemlerinin sadece kendisini bağlayacağı, … İş Makineleri firmasından alınan bir ürünün dava konusu patentin kapsamında olması durumunda da davalının sorumluluğuna gidilemeyeceği, davacının patentten doğan haklarının davalı tarafından ihlal edildiğini gösterir bir delil bulunamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 07/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay