“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada ….Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23/10/2012 gün ve 2009/39-2012/256 sayılı kararı onayan Daire’nin 15/01/2014 gün ve 2013/11096-2014/810 sayılı kararı aleyhinde davalılar vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, Motorlu Bir Aracın Süspansiyonu İçin Yapısal Eleman ve Yapısal Elemanın Üretimi İçin Yöntem buluş başlıklı patentinin davalılarca izinsiz olarak kullanılmak suretiyle üretilen ürünlerin satıldığını, davalıların bu ürünleri yurtdışına da ihraç ettiklerini, böylece İtalya da yapılan takip sonucunda patent ihlalinin ortaya çıktığını, konu ile ilgili İtalyan mahkeme karar örneği ve taraflar arasında anlaşma metninin bulunduğunu, ancak davalıların buna rağmen patent konusu tekniği kullanarak ürün üretmeye ve piyasaya sürmeye devam ettiklerini, davalıların bu eyleminin patent hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek, davalıların haksız rekabetinin tespitine, tecavüzün ve haksız rekabetin men’ine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, müvekkillerinin patent koruması altındaki usule göre üretim yapmadığını, bir hak ihlaline neden olmadıklarını, savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davalı tarafa ait BR 1856 70447 numaralı süspansiyon parçaları davacıya ait TR 2007 05222 T4 sayılı patent koruma kapsamında kaldığı gerekçesiyle, davanın kabulüne, salıncak diye tabir edilen dava konusu BR 1856 ve 70447 kod numaralı motorlu araç süspansiyon ürünlerinde davacıya ait 2007 05222 T4 nolu patente konu buluşun kullanılması nedeniyle davalıların eyleminin haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, patent hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin men’ine dair verilen karar davalılar vekili tarafından temyizi üzerine Dairemizin 15/01/2014 tarihli kararı ile onanmıştır.


Davalılar vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalılar vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 52,40 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenlerden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 26/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay