“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01.07.2014 tarih ve 2011/164- 2014/177 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı adına … nezdinde tescilli …. sayılı “…..” ve …. sayılı “Reklam alanı olarak turnike sistemlerinin kullanımı” başlıklı faydalı model belgelerinin yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik özelliği taşımadığını, bu tescillerden davalının kendilerine gönderdiği noter ihtarnamesi ile haberdar olduklarını, bu patentlerin tescil tarihinden önce de gerek Türkiye’de gerekse dünyanın bir çok ülkesinde uzun yıllardır kullanılan bir teknik olduğunu, davalının haksız ve kötü niyetli olarak tescil ile haksız kazanç elde etmeye çalıştığını ileri sürerek, davalı adına tescilli patentlerin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının iddialarının yerinde olmadığını, yenilik özelliğinin olmadığını ve hangi istemlerin yeniliği ortadan kaldırdığını davacının kanıtlaması gerektiğini, patentin tescilden önceki tarihlerde yurt dışında kullanıldığı iddiasının da doğru olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davaya konu …. Sayılı “Reklam Alanı Olarak Turnike Sistemlerinin Kullanımı” başlıklı faydalı model belgesinin incelenen ve başvuru tarihinden çok önce yayınlanarak kamuya sunulan …. patentleri korumasında kaldığı, yenilik unsurunu taşımadığı, …. Sayılı “Turnike Geçiş Sistemi Kasası Reklam Giydirme Tertibatı” faydalı model belgesinin ise, yenilik unsuru taşımadığının kanıtlanamadığı, zira davacı tarafından dosyaya sunulan internet çıktılarından elde edilen turnike reklamlarıyla ilgili görsellerin, tarihlerini teyit eder şekilde davacı yanca bir belge sunulmadığı gibi bilirkişilerin internet ortamında yaptıkları incelemede de tarihlerin doğruluklarını saptayamadıkları, bu görsellerle ilgili yapılan karşılaştırmayı karara dayanak almanın mümkün olmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, ….Sayılı faydalı model belgesinin 551 Sayılı KHK’nın 165/1-a maddesi gereğince hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine, …. Sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne yönelik talebin ise ispatlanamadığından reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava, faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.


Davacı, davalı adına tescilli ….. sayılı “Turnike Geçiş Sistemi Kasası Reklam Giydirme Tertibatı” ve …. sayılı “Reklam Alanı Olarak Turnike Sistemlerinin Kullanımı” başlıklı faydalı model belgelerinin yenilik unsuru taşımadığını, tescil tarihlerinden çok önce gerek Türkiye gerekse dünyanın birçok ülkesinde uzun yıllardır kullanılagelen bir teknik olduğunu iddia ederek dosyaya muhtelif tarihli ve turnike reklam görselleri içeren internet çıktılarını delil olarak sunmuştur. Mahkemece, davacı tarafından dosyaya sunulan internet çıktılarında yer alan tarihleri teyit edici herhangi bir belge sunulmadığı gibi bilirkişilerce yapılan incelemede tarihlerin doğruluklarının belirlenemediği belirtilerek yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.


Ancak, mahkemece alınan asıl ve ek bilirkişi raporlarında …. sayılı faydalı modele yönelik olarak yapılan değerlendirmede, davacı tarafından sunulan internet çıktılarındaki tarih bilgisinin doğru kabul edilmesi halinde anılan faydalı model belgesinin yenilik unsuru taşımadığı, aksi halde ise yenilik unsuru taşıdığı şeklinde ihtimalli olarak değerlendirme yapılmıştır. Bu durumda, davacının sunduğu deliller gözetilerek turnike reklam görsellerini içerir internet çıktılarının tarihlerinin gerçek olup olmadığı, tarihlerinde değiştirme yapılıp yapılamayacağı hususlarında bilgisayar uzmanı bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar tesisi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 02.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay