“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/11/2013 tarih ve 2012/248-2013/223 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi …. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin ”….” ürünü için …. Bakanlığı’na ilaç ruhsat başvurusunda bulunduğunu, incelemelerin halen sürdüğünü, davalının EP 1583748 B1 sayılı Avrupa Patentinin validasyonu olan TR 2010/03530 T4 sayılı patentin sahibi olduğunu, müvekkilinin ruhsat başvurusunun davalının patent hakkının koruma kapsamı dışında kaldığını ileri sürerek, müvekkiline ait …. ticari isimli ürünlerin ve fiillerin davalı patentine tecavüz etmediğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin davacının …. Bakanlığı’na yaptığı ruhsat başvurusundan haberdar olmadığını, içeriğini bilmediğini, herhangi bir tecavüz iddiasında bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davanın açılmasından evvel, davalı tarafından davacıya gönderilmiş bir ihtarname bulunmadığı gibi, davacı tarafından da davalı tarafa gönderilmiş bir ihtarname bulunmadığı, ayrıca 551 sayılı KHK’nın 5194 sayılı kanunun 3.maddesi ile değişik 75.maddesinin f bendinde ilaçların ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test ve deneyler de dahil olmak üzere ruhsat konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiillerin patentten doğan hakkın kapsamı dışında bırakıldığı, bu nedenle davacının bu davayı açmakta hukuki yararı bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 23.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay