“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … ….FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … ….Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/07/2015 tarih ve 2011/127-2015/130 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının TR 2005 01480 sayılı, “GPRS ve GPS donanımlı validatör” adlı ürünü için …’den faydalı model belgesi aldığını ancak, bu faydalı model belgesinin 551 sayılı KHK’nın aradığı yenilik kriterinden yoksun olduğunu, bu belgeye konu ürünün çok uzun yıllardır … içinde ve … dışında pek çok firma tarafından üretilerek piyasaya arz edildiğini, davalıya ait faydalı modelin, …. no’lu patent ile aynı olduğunu, ….. sayılı patentte, ….. sayılı patentte, …….sayılı patentte ve….. sayılı patentte de aynı sistemlerin kullanıldığını ve davaya konu faydalı modeldeki unsurların bulunduğunu, bu ürünün yıllardan beri …………… Firması tarafından imal edildiğini ileri sürerek, davalı adına tescilli 2005/01480 sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü ile sicilinden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkiline ait faydalı model hakkında …FSHHM’ nin 2007/113 E. sayılı dosyasında açılan hükümsüzlük davasının bekletici mesele yapılması gerektiğini, faydalı modelin tescil koşullarını taşıdığını, müvekkilinin hiçbir zaman GPRS sisteminin mucidi olduğunu iddia etmediğini, ancak, müvekkilinin faydalı modelinin bu sisteme ilişkin olmayıp, sistem bir bütün olarak ele alınmak suretiyle, validadör, GPS ve GPRS ‘in oluşturduğu araç takip ve kartlı ödeme sistemlerine getirdiği çözüme ilişkin olduğunu, davacı tarafından dayandığı patentlerin müvekkiline ait buluştan farklı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı adına kayıtlı ve “GPRS ve GPS Donanımlı Validatör” buluş başlığı taşıyan TR 2005/01480 sayılı faydalı model belgesinde yer alan istemlerdeki “GPRS ve GPS Donanımlı GPRS Modül İçeren Validatör” unsuru ile kablosuz ağ bağdaştırıcı unsuru da dahil olmak üzere istemdeki tüm unsurların, …………… firmasına ait “…….” adlı ürün broşüründe bulunduğu,  her ne kadar bu broşürde tarih mevcut değil ise de, broşürün “www……………..com” internet sitesinde de yer aldığı, bilgisayar uzmanı bilirkişinin de katılımı ile yapılan teknik incelemede bu broşürün internet ortamına konuluş tarihinin …/08/2004 olduğunun belirlendiği, davalıya ait TR 2005/01480 sayılı faydalı modelin başvuru tarihinin ise, …/04/2005 olduğu, böylece davalıya ait faydalı model belgesine konu buluşun, tescil başvuru tarihinden yaklaşık … ay önce … dışında üretilip satıldığı, broşürde açıklandığı ve kullanıldığı anlaşıldığından faydalı modeldeki istemlerin yenilik koşulunu taşımadığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile davalı adına tescilli 2005/01480 sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü ile sicilinden terkinine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 01,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 01/…/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay