“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ
.

Taraflar arasında görülen davada … …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 07/05/2015 tarih ve 2014/174-2015/375 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; davalının müvekkili şirketin ortağı olduğunu, davalının müvekkili şirketin iştigal konusuna uygun sistem, yazılım ve patentlere sahip olduğunu ve müvekkili şirket kurulmadan önce 05/08/2010 tarihli protokol ile sahip olduğu lisans ve patentleri müvekkili şirkete vereceğini kabul ve taahhüt ettiğini, geçen süreye rağmen taahhüdünü yerine getirmediği gibi davranışları ile de müvekkili şirketin ticari itibarının sarsılmasına sebep olduğunu ileri sürerek fikri mülkiyet hakları davalı ortağa ait olan sistemlerin patent ve yazılım lisanslarının müvekkili şirkete devrini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili; davacı tarafından sunulan 05/08/2010 tarihli belgenin şirket yetkilisi tarafından imzalanmadığını, ana sözleşme ile bu belge arasında farklılıklar bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacı şirketin ani kuruluş esasına göre kurulduğu, 6762 sayılı TTK’nın 279/… maddesine göre ani kuruluş halinde her ortağın taahhüt ettiği sermayenin nevi ve pay miktarının ana sözleşmede bulunmasının zorunlu olduğu, ana sözleşmede davalının fikri mülkiyet hakları kendisine ait patent ve yazılım lisanslarını davacı şirkete devredeceğine ilişkin hiçbir hükmün bulunmadığı, 05/08/2010 tarihli belgeden sonra ana sözleşmenin düzenlendiği, bu durumda davacı şirketin davalı ortağından böyle bir devir yükümlülüğünü isteyemeyeceği gerekçesiyle ispat edilemeyen davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 01,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 28/…/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay