“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23/10/2014 tarih ve 2013/67-2014/228 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkili şirketin TR … B ve TR … B sayılı patentlerin sahibi olduğunu ve “…” isimli ilacı geliştirdiğini, davalının patentli “…”un aynısı ya da temelde benzeri olması gereken “…” adlı ürünler için kısaltılmış ruhsat başvurusu yoluyla ruhsat aldığını, her an satış izni almasının ve geri ödeme listesine girmesinin kaçınılmaz olduğunu, davalının jenerik ilacının orijinal ilacı koruyan patentlere tecavüz etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu, davalının patent tecavüzü teşkil eden fiillerinin aynı zamanda haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, davalının kısaltılmış ruhsat başvurusu yolu ile ruhsat almış olduğu “…” adlı ürünleri üretmesinin, ithal etmesinin, satışa veya herhangi bir şekilde ticarete koymasının müvekkilinin patentlerine tecavüz teşkil edeceğinin ve ettiğinin patentin her bir istemi bakımından ayrı ayrı inceleme yapılmak sureti ile tespitini, patent tecavüzünün aynı zamanda haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitini, tecavüz ve haksız rekabetin men’ini, ref’ini ve hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, “… 20 mg enterik kaplı tablet” ve “… 40 mg enterik kaplı tablet” adlı ürünler için kısaltılmış ruhsat aldıklarını ve ürünlerin adlarını “… 20 mg enterik kaplı tablet” ve “… 20 mg enterik kaplı tablet” olarak değiştirdiklerini, kısaltılmış ruhsat almanın patent haklarını ihlal anlamına gelmediğini ve ürünlerinin patent haklarını ihlal etmeyecek şekilde geliştirildiğini, davacının patentlerine tecavüz etmediklerini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının sahip olduğu “… 20 mg Enterik Kaplı Tablet” için 249/37 sayılı ve “… 40 mg Enterik Kaplı Tablet” için 249/38 sayılı ruhsatlar nezdinde davalıya ait ürünün, 20,21 TR 1995 00821 B sayılı patentin bağımsız 1 no’lu isteminin koruma kapsamında olmadığı, TR … B sayılı patentin bağımsız 1, 2, 3 ve 4 no’lu istemlerinin koruma kapsamında olmadığı, TR … B sayılı patentin bağımsız 1 no’lu isteminin koruma kapsamında olmadığı, bu ürünlerin üretilmesi veya ticari faaliyette kullanılmasının patentten doğan hakların ihlali niteliğinde olmayacağı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenlerden alınmasına, 10/01/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay