“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/07/2015 tarih ve 2015/120-2015/257 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri

Davacı vekili; müvekkilinin “…” adlı buluşun sahibi olduğunu, anılan buluşun dava dışı … Holding A.Ş. tarafından gasp edilerek patent tesciline konu edildiğini, bunun üzerine müvekkilinin patent başvurusunun gasbının sonuçlarının ortadan kaldırılması istemiyle dava açtığını, davanın kabul edildiğini ve patent isteme hakkının gerçek hak sahibinin … olduğunun tespit edildiğini, alınan kararla 551 sayılı KHK’nın 12/son maddesi gereğince kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç aylık süre ile patent verilmesi işlemlerinin ertelenmesine hükmedildiğini, anılan kararın 07.05.2013 tarihinde kesinleştiğini, 3 ay içerisinde 22.07.2013 tarihinde müvekkilinin TPE’ye başvuruda bulunarak 551 sayılı KHK’nın 12/1-a maddesi uyarınca 2008/7693 sayılı patent başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlem görmesini istediğini, Patent Dairesi Başkanlığı’nın 24.12.2013 günlü yazısıyla 2008/7693 sayılı patent başvurusunun geçersiz sayılması sebebiyle istem sahibinin başvurusu olarak sayılacak ve işlem görecek bir patent başvurusunun bulunmadığı gerekçesiyle istemi reddettiğini, anılan karara 22.01.2015 tarihinde itirazda bulunduklarını, zira 551 sayılı KHK’nın 12/ son maddesi gereğince patent isteme hakkını belirlemek için açılan davanın sonuçlanmasına kadar başvurunun müvekkilinin rızası olmaksızın geri alınamayacağını, TPE YİDK kararıyla itirazını da reddettiğini ve 2008/7693 sayılı patent başvurusunun 2011 yılı sicil ücretinin ödenmediğinden son bulduğunu belirttiğini, yayınının 21.06.2012 tarihinde yapıldığını, altı aylık ek süre içerisinde de ücretin ödenmediğini, bu sürenin 21.12.2012 tarihinde son bulduğunu, mahkeme kararının üç aylık erteleme hükmünün 14.01.2013 ila 14.04.2013 tarihleri arasındaki süreyi kapsadığının gerekçe gösterildiğini, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, husumet içerisinde bulundukları dava dışı başvurucu şirketin ücreti ödememesinin sorumluluğunun müvekkiline yüklenemeyeceğini ileri sürerek TPE YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri

Davalı TPE vekili; savunmasında özetle, açılan davanın haksız olduğunu, kurumun yapmış olduğu işlemlerin hukuka uygun bulunduğunu, ortada geçerli bir patent başvurusu olmadığından patent istemi hakkının gasp edildiğinin tespitine ilişkin mahkeme kararından sonra 551 sayılı KHK’nın 12/1-a maddesi uyarınca gerçekleşecek istemin yerine getirilmesinin hukuken olanaksız bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; 551 sayılı KHK’nın 173. maddesi uyarınca, yıllık ücretlerin hem patentler hem de başvurular için ödemesinin zorunlu olduğu, yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde vadenin son gün itibariyle patent hakkının sona ereceği, bunun rıza ile patent başvurusunun geri alınması olmadığı, bu nedenle 551 sayılı KHK’nın 12/son maddesi hükmünün olaya uyarlığının bulunmadığı, gasba konu 2008/7693 sayılı patent bavşurusunun gasp davası açılmasına karşın işlemlerinin sürmesinin kararname gereği olduğu, dava açılmakla sürecin kendiliğinden duracağına ilişkin bir hüküm bulunmadığı, esasen davacının bu konuda ihtiyati tedbir yoluyla başvurunun işlemlerinin durdurulması yönünde karar verilmesi için mahkemeden bir talebinin de olmadığı, 2008/7693 sayılı patentin başvuru sahibinin … Holding A.Ş. olduğu, başvurucunun vade tarihi olan 14.10.2011 tarihinde ödenmesi gereken dördüncü yıl ücretini ödemediği, anılan ücretin ek bir ücretin ilavesiyle vadeyi takipeden altı ay içinde gecikmeli olarak ödenmesinin de mümkün olduğu, ancak bu sürede de ödemenin yapılmadığı, bu nedenle 2008/7693 sayılı patentin 14.10.2011 tarihi itibariyle hükmünü yitirdiği, bu hususun 21.06.2012 günlü resmi patent bülteninde ilan olunduğu, ilan tarihinden itibaren 12 aylık süre içerisinde mücbir sebeple ödemenin yapılamadığına ilişkin bir talepte de bulunulmadığı, şu hale göre gasp davası sonucunda tesis edilen hükümdeki üç aylık erteleme süresinden evvel patentin zaten son bulmuş olduğu, ücretin yatırılmamasının rıza ile patentin geri alınması niteliğinde bulunmadığı, bir patent başvurusunun rıza ile geri alınması ile yıllık ücretinin ödenmemesi sebebiyle hükmünü yitirmesinin hukuki sonuçlarının tamamen farklı olduğu, dolayısıyla davacının isteminin reddedilmesinin hukuka uygun bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 29.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Yargıtay