“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29/01/2015 tarih ve 2010/55-2015/25 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin … nezdinde tescilli 2005/04492nolu “bitümlü nemram veya bütüm esaslı hafif kiremitler için boyalı, kaplanmış, granül üretimi” başlıklı patenti bulunduğunu, davalı tarafın patent istemleri alanına giren unsurları kullanarak, üretim ve satış yaptığını, patente tecavüz ettiğini, davalıların aynı üretim usulüne, uyarıya rağmen sürdüklerini ileri sürerek, tazminat hakları saklı olmak üzere, tecavüzün tespitini, durdurulmasını, tecavüzlü ürün ve araçlara el konulmasını, ilan yapılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davacının dayandığı her iki patentin davalı yanın açmış olduğu davada hükümsüzlüğüne karar verildiği, kararın kesinleştiği ve geçmişe etkili olduğu, davacı açısından paten korumasının doğmamış sayılacağı, gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 10/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay