“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 2. FİKRÎ VE
SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada…. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/05/2015 tarih ve 2014/156-2015/58 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; davalı … adına tescilli davalı Şirket’e …lisans verilen 2006/07551 nolu faydalı modelin yenilik unsuru taşımadığını, sanayiye uygulanabilir olmadığını beyanla davalı adına tescilli faydalı model belgelerinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili; hükümsüzlük davasını zarar görenlerin açabileceğini, davacının zararını ispat etmesi gerektiğini, davacının kötü niyetli olduğunu, buluşun tescilinden 7 yıl sonra bu davanın açılması kötüniyeti gösterdiğini müvekkilinin patent ve faydalı modellerinin yenilik ve buluş basamağı unsurlarını içerdiğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davacı tarafından sunulan delillerin hükümsüzlüğü talep edilen faydalı model açısından yenilik kırıcı vasıfta olmadığı, davalı adına tescilli 2006/02931 ve 2006/07551 nolu faydalı model ile 2006/07182 patent belgelerinin her üçünün de aynı alanda, oldukça yakın buluşları koruma altına aldığı, her üç buluşu da ilgilendiren gaz akışı yönü ve orifis oluşturulması hususlarının söz konusu belgelerin tarifnamelerinde yeterli açıklıkta olmadığı, davacı adına tescilli dava konusu 2006/07551 sayılı faydalı model belgesinin dosyadaki deliller karşısında yeniliğini muhafaza etmekte olduğu, ayrıca faydalı modelin tarifnamesinin gaz akışı yönü ve orifis oluşturulması hususları göz önünde bulundurulduğunda teknikte uzman bir kişinin buluşu uygulamaya koymasına imkan verecek yeterli açıklıkta olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava faydalı modelin hükümsüzlüğüne ilişkindir. Mahkemece görüşüne başvurulan bilirkişi heyetinin 30.03.2015 tarihli raporunda uyuşmazlık konusu faydalı model belgesinin tarifname itibariyle teknikte uzman bir kişi tarafından uygulamaya koymaya imkan verecek yeterlilikte olmadığı belirtilmiştir. Bu durumda uyuşmazlık 551 sayılı KHK’nin 165-1-b bendi hükmü koşullarının mevcut olup olmadığı hususları değerlendirilmeksizin yazılı gerekçeyle davanın doğru görülmediğinden hükmün davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 09/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynakça ; Yargıtay