“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/10/2015 tarih ve 2013/324-2015/96 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, davalı adına tescilli 2009/01541 numaralı incelemesiz patent belgesi ile 2007/2952 numaralı faydalı model belgesinin yenilik vasfı taşımaması nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri

Davalı vekili, müvekkilinin patent başvurularının ulusal başvurular olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olduğunu, davacının iddia ettiği … patentine benzerlik kriterinin incelenemeyeceğini, patent belgesinin teknik çözüme nasıl ulaşacağına dahil olduğunu, ürüne eklenen mekanik parçalar ile daha güvenli açma kapama yöntemi patentin koruma alanını belirlediğini, müvekkile ait buluş olan faydalı modelinin düdüklü tencere mekanizmalarında anonim hale gelmiş işleyişi dışında geliştirilen ve basınç altında daha güvenli açma kapama kilit mekanizmasında müvekkilinin faydalı model ile korunacak hakka sahip olduğunu, patentin buluş niteliğinde olduğunu, yeni ve sanayi uygulanabilir nitelikte olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava, davalı adına TPE’de 2007/2952 numaralı Faydalı Model ile 2009/01541 numaralı incelemesiz patent belgesinin hükümsüzlüğü istemine ilişkin olduğu, 551 sayılı KHK’nin 83. maddesi gereği bir patent ya da Faydalı Modelin koruma kapsamı belgenin istemleri ile belirlendiği, Patent başvurusu veya patentten doğan korumanın kapsamı istem veya istemler tarihname ve resimler esas alınarak yorumlandığı, Faydalı Modelde yenilik şartı buluş başvuru tarihinden önce Türkiye içinde ve Dünya’da herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya başka bir yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmış ise yeni sayılamadığı, dava konusu olan Faydalı Model belgesine bağlanmış ürünün TPE ‘de kayıtlı 2006/04653 Faydalı Model ile karşılaştırıldığında yenilik unsuru taşımadığı, dava konusu patent belgesinin …’de kayıtlı US 6257124B1 patent belgesi ile karşılaştırıldığında yeni olmadığı, yenilik şartı taşımadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile davalı adına tescilli 2009/1541 tescil numaralı patent belgesi ile 2007/2952 tescil numaralı Faydalı Modelinin hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 29/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Yargıtay