“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : … … (KAPATILAN) 2. FİKRÎ VE


Taraflar arasında görülen davada … … (Kapatılan) 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10/11/2015 tarih ve 2014/134-2015/140 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili adına 2009/05549 nolu faydalı model belgesi ile tescil edilen “yaylı sofa mekanizması” ile davalı adına 2012/02268 nolu faydalı model olarak tescil edilen “kanepe-koltuk mekanizmasının” benzer olduğunu, davalı faydalı modelinin yenilik vasfını barındırmadığını, ayrıca müvekkili faydalı modeline konu buluşun davalı tarafından endüstriyel tasarım olarak da 2011/04937 no ile tescil edildiğini, ileri sürerek davalı adına tescilli 2011/04937 nolu endüstriyel tasarım ve 2012/02268 nolu faydalı modelin hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkili adına tescilli faydalı model ile davacı faydalı modelinin aynı amaca dönük fakat yeni ve farklı bir mekanizma olduğunu, davacının işbu davayı açmakta kötüniyetli olduğunu, faydalı model ve tasarımın yenilik unsurunu barındırdığını, savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, 2012/02268 tescil numaralı faydalı model belgesinin 29.02.2012 tarihinde, 2011/04937 numaralı endüstriyel tasarım belgesinin 30.07.2011 tarihinde davalı adına, 2009/05549 nolu faydalı model belgesinin davacı adına 17.07.2009 tarihinde tescil edildiği, faydalı modelden doğan hakkın kapsamını istemlerin belirlediği, istemlerin aynı zamanda benzer buluşların tescilli faydalı modele tecavüz edip etmediğinin belirlenmesinde de önemli rol oynayacağı, tescilli bir tasarım yeni ve ayırt edici niteliği sahip değil ise, hak sahipliğinin başka kişi ve kişilere ait olduğu ispat edilmiş ise, sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzeri nitelikteki tasarımların başvuru tarihi kendisinden önce hükümsüzlüğüne karar verileceği, iptali talep olunan 2012/02268 numara ile tescilli “Sıfırdan Açılan Sandıklı Kanepe Mekanizması” buluş başlıklı davalı …’e ait 2012/02268 sayılı faydalı model belgesinin davacıya ait faydalı model belgesi karşısında yenilik vasfının bulunmadığı, 551 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin koruma için ön gördüğü koşulları taşımadığı, aynı davacı faydalı model belgesinde yer alan buluşlarla, iptali talep olunan davalı adına … nezdinde 2011/04937 sayı ile kayıtlı tek tasarımdan ibaret endüstriyel tasarım tescil belgesinin bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile aynı faydalı model belgesindeki şekillerin izlenimi arasında belirgin bir farklılık bulunmadığı, bu nedenle bu tasarımın 554 sayılı kanun hükmünde kararnamenin aradığı yenilik ve ayırt edicilik niteliklerinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne ve davalı adına tescilli faydalı model ve endüstriyel tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve dava konusu endüstriyel tasarımın yenilik vasfına haiz olduğunun belirlenmiş olmasına göre, davalı vekilinin endüstriyel tasarıma ilişkin tüm temyiz itirazlarının reddi ile hükmün bu yönden onanmasına karar verilmiştir.


2- Ancak Dairemizin 25.04.2017 gün 2015/15286 Esas 2017/2394 Karar, 29.03.2017 gün 2015/14058 Esas 2017/1879 Karar sayılı kararlarında da benimsendiği üzere, dava konusu faydalı model belgesinin koruma altına aldığı küçük/faydalı nitelikteki buluşun 551 sayılı KHK’nın 156. maddesi uyarınca yenilik unsuruna sahip olup olmadığı hususunda da aynı KHK’nın 166. maddesi yollamasıyla 83. maddesindeki istem ve istemlerin yorumlanmasına dair hükümlerin dikkate alınması gerekir. 551 sayılı KHK’nın 83/3. ve 4. bentleri uyarınca dava konusu faydalı model belgesinde belirtilen küçük/faydalı buluşun koruma kapsamını oluşturan istemler ile gerek davacı tarafça dosyaya sunulan gerekse de re’sen yapılan araştırma neticesinde tespit edilen dokümanların karşılaştırılması yapılırken her iki dokümanda da belirtilen unsurlar ile eşdeğer nitelikteki unsurlar da dikkate alınır. Dava konusu faydalı model belgesinin içerdiği istemler itibariyle dava konusu faydalı model belgesini önceki tarihte tescil edilen faydalı model karşısında yeni olmadığı belirlenmiş ise de, bilirkişi raporunda dava konusu faydalı modelde yer alan küçük buluşun nelerden ibaret olduğu ve bu kapsamda korunup korunmayacağı hususlarında Yargıtay denetimine elverişli bir açıklama bulunmamaktadır. Bu durumda Mahkemece içlerinde bir patent vekilinin bulunduğu bir bilirkişi heyetinden Dairemizin yukarıda belirtilen kararları doğrultusunda inceleme yaptırılması suretiyle bir sonuca ulaşılması gerekirken yazılı şekilde faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi doğru görülmemiş, davalı yararına bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin endüstriyel tasarıma yönelik temyiz itirazlarının reddi ile hükmün bu yönden ONANMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 13/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay