“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … … FİKRÎ VE SINAÎ HAKLARHUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05/11/2015 tarih ve 2012/275-2015/199 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı – karşı davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra
dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacınım İddia ve Görüşleri


Davacı/Karşı davalı vekili, … nezdinde 2007/01410 tescil nolu “Balarısı Kolonilerindeki Akarit Lebidokteran Fungal ve Bakteriyel Zararların Kontorülüne Yönelik Bileşenler” isimli patent tesciline konu ürün içeriğinin … markasıyla satışa sunulduğunu, ürün içeriğinin davalı tarafından satışı yapılan “… ” markalı üründe taklit edilerek patentten kaynaklanan hakların ihlal edildiğini, aynı şekilde ürün kutu tasarımının da benzerlik gösterdiğini ileri sürerek ürün içeriklerinin ve kutu tasarımlarının benzerliğinin tespitine karar verilmesini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı/Karşı davacı vekili, davacının tabiyeti nedeniyle teminat yatırması gerektiğini, … isimli ürünün üretiminden vazgeçildiğini ve satışının yapılmadığını, ürün ruhsat tarihinin patentten önceki bir tarih olduğunu, davacı buluşunda timol ve mentol esans yağı veya organik asitlerin yağı bulunduğunu, davalı ürününde sadece timol bulunduğunu, formulasyon içeriğinin karşılaştırılmasına gerek bulunmadığını, markalar arasında hiçbir benzerlik bulunmadığını ve kutu tasarımlarının benzemediğini savunarak davanın reddini istemiştir. Karşı davada ise dava konusu patentin incelemesiz patent olduğunu, istemlerinde yer alan tüm unsurların 1997 yılında yayınlanmış olan …/… sayılı başvuruda aynen yer aldığını, buluşun yenilik kriterine sahip olmadığını ileri sürerek patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, …/ … /… başvuru numaralı patente ilişkin formulasyonların … 2007/… numaralı patentte açıklıkta görüldüğü, taahhütnamelerde verilen örneklerin aynı olduğu, dava konusu buluşun yenilik şartını taşımadığı anlaşıldığından hükümsüzlük talebinin kabülüne karar verilmesi ve bu nedenle ürün içeriğinin taklidine yönelik talebin reddinin gerektiği, haksız rekabet hükümleri çerçevesinde yapılan incelemede davaya konu ürün ambalajında benzerlik bulunduğu ve iltibasa neden olabileceği gerekçesiyle, asıl davanın kısmen kabul kısmen reddine, karşı davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, davacı/karşı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı – karşı davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı – karşı davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 40,40 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacı – karşı davalıdan alınmasına, 28/11/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay