“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … … 1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … … 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/05/2015 gün ve 2012/16 – 2015/97 sayılı kararı onayan Daire’nin 06/03/2017 gün ve 2015/12933 – 2017/1273 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; davalı adına TR 2004 00440 B numara ile tescilli incelemeli patentin Avrupa’da ve …’de daha önceden tescilli olduğunu ve yenilik vasfının bulunmadığını, patent verilebilirlik şartlarını haiz olmadığını ve ilgili olduğu teknik alanda sanayiye uygulanabilirliğini mümkün kılacak yeterlilikte açık ve tam olarak tanımlanmadığını ileri sürerek davalı adına tescilli patentin 551 KHK’nın 129/1- a ve b bentleri gereğince hükümsüzlüğüne ve hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davalı vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere, 551 sayılı KHK 83. maddesi uyarınca patentten doğan koruma kapsamının istem veya istemler ile belirlenmesine, istem veya istemlerin tarifname ve resimler esas alınarak yorumlanacak olmasına ancak patent kapsamının tespitinde istem ve istemlerin buluşu yapan tarafından düşünülen ve fakat istem ve istemlerde talep edilmeyen, buna karşılık ilgili teknik alanda uzman bir kişi tarafından tarifname ve resimlerin yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde yorumlanamayacak olmasına, bu durumun aynı KHK 129. maddesi uyarınca hükümsüzlük nedeni oluşturmasına göre davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,… TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/…. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 06/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay