“İçtihat Metni”



MAHKEMESİ : … 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 08/09/2015 gün ve 2014/176 – 2015/140 sayılı kararı bozan Dairenin 15/05/2017 gün ve 2016/272 – 2017/2899 sayılı kararı aleyhinde taraf vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının 2012/04528, 2012/83116, 2011/69624 no’lu ‘‘Davetiye Dünyası’’ ve ‘‘Esra Davetiye Dünyası’’ ibareli markalarının 556 sayılı KHK’nın 5, 7-a/c/d ve 42. maddelerine göre jenerik olduğunu, ayırt edicilik vasfı taşımadığını, davacının ticari unvanı ve markalarıyla iltibas oluşturduğunu, kötü niyetle tescil edildiğini ileri sürerek anılan markaların hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, 2012-04528 no’lu markanın hükümsüzlüğüne, 2011-69624 no’lu markanın ‘‘kağıt karton ve bunlardan yapılmış ürünler ile pullar’’ için hükümsüzlüğüne, diğer ürün ve hizmetler bakımından talebin reddine, 2012-83116 no’lu markanın ‘‘kağıt karton ve bunlardan yapılmış ürünler ile pullar ve müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için matbaa ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, davetiye, zarf, nikah şekerleri ürünlerine ait malların bir araya getirilerek sunulması hizmetleri’’ için hükümsüzlüğüne, diğer ürün ve hizmetler için talebin reddine dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez, taraf vekilleri karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, taraf vekillerinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen taraf vekillerinden ayrı ayrı alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 29/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay