“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/06/2016 tarih ve 2010/590-2016/416 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davacı şirketin muhtelif makine parçaları üretim ve satışını yaptığını, triger kasnağa saç germe teknolojisini geliştirdiğini, 18.03.2007 den itibaren 20 yıl süre ile TR 2007 01428B numaralı incelemeli patent aldığını, teknik müracaatından sonra …. şahıslar tarafından taklit edildiğini, özellikle …’de bu teknik kullanılarak üretime geçildiğini, davacı şirketin bu şekilde haksız kullanım sonucunda iktisadi bakımdan zora girdiğini ve … …. Asliye Ticaret Mahkemesine iflasın ertelenmesi talebinde bulunmak zorunda kaldığını, mahkemesince iflasın ertelenmesine karar verildiğini, davalının gerek … içinde gerekse…’de bu teknikle ürettirip ithal ettiği triger kasnaklarının ticari olarak büyük çapta satışa sunduğunun öğrenildiğini, bu durumun davacının patent hakkına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek öncelikle ihtiyati tedbire karar verilmesini, davalı tecavüzünün menine, patent konusuna giren ürünün her türlü imal, ithal ve satışının durdurulmasına, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik ….000,00 TL maddi tazminat ile ….000,00 TL manevi tazminat olmak üzere 20.000,00 TL tazminatın yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, öncelikle yetki itirazında bulunduklarını, ürünün yeni ve ayırt edici bir buluş olmadığını, patent belge tarihinden çok öncesinde de bu ürünü ithal ederek kullandığını, davacının tespit talebinde bulunduğunu, tespit dosyalarında mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi ile davalının iş yerinde herhangi bir takım tezgahı bulunmadığının, imalat yapılmadığının tespit edildiğini, bunun akabinde davalı tarafından … … Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2010/310 ve 2010/311 sayılı dosyaları ile davacıya ait patent belgesi ve faydalı modele ilişkin hükümsüzlük davası açıklarını, dava konusu uyuşmazlığın çözümünün hükümsüzlük davası neticesine bağlı olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, mahkemenin 2011/245 sayılı dosyasından verilen davanın reddi kararın kesinleştiği, 2011/244 sayılı dosyadan verilen davanın reddi kararının ise bozulduğu, 2014/126 esas numarasını aldığı, 2014/126 sayılı dosyadan verilen davanın reddine dair kararın henüz kesinleşmediği, davacıya ait usul patentinin ihlal edilip edilmediği hususunda ihlal sonucu elde edilen ürünün yeni bir ürün olmadığı ( farklı yöntemlerle de eskiden beri elde edilebilir olduğu ), davalı tarafından sunulan video görüntülerinde yer alan yöntemin patent koruması kapsamında olmadığı, bu görüntüler uyarınca ihlalden söz edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye …,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 20/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay