“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06/05/2015 gün ve 2014/215 – 2015/133 sayılı kararı onayan Daire’nin 08/05/2017 gün ve 2015/14670 – 2017/2714 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin yoğun emek ve etkin tanıtım faaliyetleri sonucunda tüketiciler nezdinde adeta müvekkilleri ile özdeşleşmiş markalarından en önemlileri arasında yer alan “cep” kök ibareli markaları olduğunu “cep” ve “cep” kök ibareli bu markaların seri marka niteliğini taşıdığını, davalı şirket tarafından 2012/16839 kod nosu ile “YAPI KREDİ PARA CEPTE” ibareli markanın 36. sınıflarda yer alan emtiaları kapsayacak şekilde TPMK nezdinde marka tescil başvurusunda bulunduğu, markanın yayınına davacı tarafından itiraz edildiği, nihai olarak YİDK tarafından itirazın reddine karar verildiği oysa, “yapı kredi para cepte” ibareli marka tescil başvurusunun müvekkillerinin markalarına iltibas yaratacak derecede benzer olduğunu, söz konusu ibarenin marka olarak tescili halinde tüketiciler nezdinde karışıklık yaratarak başvuru sahibi lehine müvekkillerinin aleyhine haksız avantaj sağlayacağını ve müvekkillerinin markalarının itibarını zedeleyeceğini, davalı şirketin markası nedeni ile zarar göreceğini, müvekkillerinin “Cep” ibareli markalarının tanınmışlığı karşısında 8/1-4, 7/1-i bentlerine aykırı bir şekilde verilen TPMK YİDK kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, 21.02.2014 tarih ve 2014-M-3149 sayılı YİDK kararının iptalini, …adına TPMK nezdinde 21.02.2012 tarih ve 2012/16839 kod no ile tescil başvurusu yapılan ve tescil işlemleri devam eden “yapı kredi para cepte” ibareli markanın tescili halinde iptaline, hükümsüz sayılmasına ve markalar sicilinden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 22/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay