“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/10/2015 gün ve 2014/397 – 2015/222 sayılı kararı onayan Daire’nin 07/06/2017 gün ve 2016/1194 – 2017/3467 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2010/68255 sayılı “VARİCASE” markasının 10. sınıfta tescili için yapılan başvuruya davalı şirketin tescilli “VARİCARE” markasını mesnet göstererek itiraz etmesi üzerine tescil kapsamından “medikal kolluklar,dizlikler, bileklikler” mallarının çıkartıldığını, bu malların alıcılarının uzman kişiler olduğunu ve markaların karıştırılmayacağını, müvekkilin “VARİMED” ticaret unvanı ile uzun süredir piyasada olduğunu, “VARİ” ibareli çeşitli marka tescilleri bulunduğunu, “CASE” ve “CARE” ibarelerinin anlamlarının farklı olduğunu ileri sürerek TPMK 2014-M-10059 sayılı YİDK kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 22/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay