“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/10/2015 gün ve 2014/400 – 2015/210 sayılı kararı onayan Daire’nin 21/06/2017 gün ve 2016/1178 – 2017/3947 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin enerji, telekom, tekstil, inşaat gibi pek çok sektörde faaliyet gösterdiğini, “Çalık” esas unsurlu markalarının olduğunu, “Çalık” markasının tanınmış marka olarak koruma altına alındığını, davalı …’ın 35, 39, ve 43. sınıflarda “Çalım” ibareli 2012/80033 nolu marka başvurusuna itiraz edildiğini, YİDK tarafından itirazlarının reddedildiğini, tek harf farklılığının markalar arasındaki benzerliği bertaraf etmeyeceğini, markaların görsel ve işitsel olarak iltibas teşkil edecek derecede benzer olduğunu, tescil edilmek istendiği hizmetlerin davacı şirket markasının tescilli olduğu hizmetlerle aynı tür olduğunu, davalının marka başvurusunun iltibas yaratmak amacıyla kötüniyetle yapıldığını, ayrıca 556 sayılı KHK’nın 8/3, 8/4, 8/5 ve 35. maddeleri gereğince de kurum kararının iptalinin gerektiğini ileri sürerek YİDK kararının iptalini, markanın tescili halinde hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteye davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 22/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay