“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 02/12/2014 gün ve 2013/119 – 2014/269 sayılı kararı onayan Daire’nin 31/05/2017 gün ve 2015/15600 – 2017/3238 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 1999 yılından beri özellikle hava alanlarında havayolu yemek hizmeti verilmesi, yiyecek ve içecek satış yerleri işletilmesi, restorant ve kafeterya hizmetleri verilmesi, diğer perakende yiyecek satış faaliyetleri ile ilgili hizmetlerin hava alanlarında ve hava alanları dışında verilmesi ile her çeşit yiyecek ve içecek maddesi üretimi ve satışı ile bunlarla ilgili imalat ve satış yerlerinin kurulması ve işletilmesi işi ile iştigal ettiğini, “Kantin BTA+ŞEKİL” markasının 2008 yılında müvekkili adına TPE nezdinde 43. sınıfta tescil edilmiş olduğunu, davalı … tarafından “THE KANTİN&LOKANTA& CAFE& DÜKKAN” ibareli markanın 30. ve 43. sınıflarda tescili talebi ile 28.12.2010 tarihinde TPDK nezdinde başvuruda bulunulduğunu, söz konusu başvuruya müvekkili tarafından KHK’nın 7/1.a-c maddesi ve 8/1-b maddesine dayanarak itiraz edildiğini, itirazın Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından markaların benzer olduğu, iltibas ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri. Geçici konaklama hizmetleri (gündüz bakımı (kreş) hizmetleri, huzurevleri hizmetleri dahil), Hayvan bakım evleri hizmetlerinin başvurudan çıkartılmasına karar verildiğini, daha sonra marka sahibi tarafından YİDK nezdinde yapılan itiraz sonucunda, itirazın kabulüne, marka başvurusunun “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri” bakımından tescil işlemlerinin devamına karar verildiğini, davaya konu olan markanın müvekkilinin markası ile görsel-işitsel ve anlamsal olarak benzer olduğunu ve iltibas yarattığını ileri sürerek YİDK’in 24.04.2013 tarih ve 2013-M-1496 sayılı kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 16/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay