“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/09/2015 gün ve 2014/436 – 2015/238 sayılı kararı onayan Daire’nin 07/06/2017 gün ve 2016/633 – 2017/3468 sayılı kararı aleyhinde davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin TPMK nezdinde tescilli GOLD ve GOLD MASTER esas unsurlu seri markaların piyasada tanınmış ve müvekkili şirketle özdeşleşmiş markalar olduğunu, davalı şirketin 35. sınıfta ve fakat 09 ve 11 sınıflarda yer alan malların satış ve pazarlamasında kullanılmak üzere GOLDSİLVER markasının tescili için 2011/116766 sayılı başvuruda bulunduğunu, başvuruya yaptıkları itirazların reddedildiğini, oysa ki markalar arasında 556 sayılı KHK 8/1-b anlamında benzerlik bulunduğunu, başvuruya konu GOLDSİLVER ibaresinin aynı ve benzer mallar için kullanılması halinde iltibas oluşacağını, markalardaki ayırt edici esas ibarenin GOLD olduğunu, davalının eklediği SİLVER ibaresinin markaya ayırt edicilik katmadığını, davalı şirketin başvuruyu yaparken kötüniyetli olduğunu, müvekkilinin tanınmış markalarından haberdar olmamasının mümkün olmadığını, davalının ayrıca GOLD ibareli başka marka başvurularında da bulunduğunu, bu durumun davalı şirketin müvekkiline ait markaların tanınmışlık düzeyinden yararlanmak amacı ile hareket ettiğini gösterdiğini, davalı markasının seri izlenim yaratabileceğinden orta halli tüketici üzerinde iltibas tehlikesi yaratmasının mutlak olduğunu ileri sürerek YİDK kararının iptaline, davalı şirket adına 2011/116766 sayı ile işlem gören GOLDSİLVER ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kabulüne, YİDK’in 2014-M-10424 sayılı kararının iptaline, davalı şirket adına tescilli 2011/116766 sayılı “GOLD SİLVER” ibareli markanın 35. sınıf yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine dair verilen kararın davalılar vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davalı şirket vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı şirket vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı şirket vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı şirketten alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 16/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay