“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24/03/2015 gün ve 2013/66 – 2015/70 sayılı kararı onayan Daire’nin 24/04/2017 gün ve 2015/13753 – 2017/2329 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin, “Ülker” markası başta olmak üzere dünyaca tanınmış markaların sahibi olduğunu, müvekkilleri şirketin, yıllarca yaptığı araştırma-geliştirme yatırımları sonucunda ürettiği ürünlerde kullandığı ve haklı bir üne sahip olduğu markalardan birinin de 29, 30 ve 32.sınıflarda tescil ettirdiği “GOLDEN” ibareli veya esas unsurlu seri markaları olduğunu, davalının 30. sınıf ürünlerde tescilini talep ettiği “Golden Moments” başvurusunun müvekkilinin “Golden” ibareli veya esas unsurlu seri markasının, görsel, sesçil ve anlamsal olarak ayni / ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olduğunu, tüketicinin “Golden Moments” markasının müvekkillerinin “Golden” ibareli veya esas unsurlu seri markasının bir yenisi olarak değerlendirileceğini, “GOLDEN MOMENTS” (ALTIN ANLAR) ibaresinin tescil edilecek ürünler bakımından bir niteleme içerdiğini veya bir üstünlük ifade ettiğinden tescil edilemeyecek bir işaret olduğunu, davalının müvekkilinin yarattığı haklı ünden ve kullanıcıya verdiği güvenden, hiçbir yatırım yapmadan yararlanmak istediğini, davalı şirketin bu yolla müvekkilleri markasının imajına zarar verebileceğini, ileri sürerek, TPMK YİDK’in 10.01.2013 tarih ve 2013-M-33 nolu kararının iptali ve 2011/23916 sayılı başvurunun dava devam ederken tescil edilmiş olması halinde hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, çikolata ve şekerleme üreticisi olarak dünya çapında ünü olduğunu, 30 yılı aşkın süreden beri FERRERO ROCHER markalı ürünlerin altın renkli ambalajlarını ve lezzetini vurgulayan “GOLDEN MOMENTS” sloganını sürekli olarak kullanıldığını ve bu sloganın marka ile özdeşlemiş hale geldiğini, başvurunun davacı markaları arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını, davacının müvekkillerinin dava konusu “GOLDEN MOMENTS” marka ile davacıya ait markaların tanınmışlığından haksız bir yarar sağlaması ve markaların ayırt ediciliğini sulandırması yönündeki iddialarının müvekkilinin dünya çapındaki edindiği itibar karşısında yersiz ve asılsız olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


Davalı TPMK vekili, YİDK kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı …’dan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 23/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay