“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/07/2015 gün ve 2014/377 – 2015/247 sayılı kararı onayan Daire’nin 02/05/2017 gün ve 2015/15587 – 2017/2549 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “PANDA EXPRESS GOURMENT CHİNESE” ibaresinin marka olarak tescili için başvuruda bulunduğunu, 43. sınıftaki hizmetleri içeren başvurunun; “PANDA” markasının tanınmış marka olarak kayıtlı olduğu, 43. sınıfa dahil restoran hizmetlerinin “PANDA” markasının tanınmış olduğu dondurma sektörü ile ilişkili olduğu gerekçe gösterilerek 556 sayılı KHK’nın 7/1-i maddesi uyarınca TPMK tarafından reddedildiğini, müvekkilinin birçok ülkede “PANDA EXPRESS” markasıyla fast food yemek hizmetleri alanında faaliyet gösterdiğini, müvekkiline ait markanın alanında dünyanın tanınmış markalarından biri haline geldiğini, “PANDA” ibaresinin her iki markanın da birer parçası olduğunu, herhangi bir menfaat çatışması bulunmadığını, birlikte piyasada var olmaları halinde markaların karıştırılma ihtimalinin bulunmayacağını, tescilin reddinin yerinde olmadığını ileri sürerek TPMK YİDK’in 2014-M-9752 sayılı kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davalı vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere, Anayasa Mahkemesi kararı ile 556 sayılı KHK 7/1-i maddesinin iptal edilmiş olmasına rağmen, Türkiye’nin de taraf olduğu Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markaların ancak nispi red nedeni olarak dikkate alınabilecek olmasına, Dairemiz 02.05.2017 tarih 2015/15587 E 2017/2549 K sayılı onama ilamında 7/1-b ibaresinin maddi hata sonucu yazıldığının anlaşılmış olmasına göre davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 22/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay