“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/12/2014 gün ve 2014/464 – 2014/303 sayılı kararı onayan Daire’nin 02/05/2017 gün ve 2015/15596-2017/2523 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “CEP” ibareli tanınmış markalarını gerekçe göstererek davalının 2009/40903 no’lu “CEP TV” ibareli marka başvurusuna yaptığı itirazın TPMK YİDK kararı ile nihai olarak reddediliğini, davalı marka başvurusu ile müvekkiline ait markaların benzer olup, iltibas tehlikesi bulunduğunu, davalı başvurusunun müvekkilinin seri markaları içerisinde algılanacağını ileri sürerek, TPMK YİDK kararının iptali, tescili halinde markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, davacının ”CEP” ibareli markasının tanınmış olduğunun tespitine, davalı markasının kullanımının men’ine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

Yargıtay Kararı


Davacı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 22/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak ; Yargıtay