“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/12/2015 gün ve 2015/41 – 2015/408 sayılı kararı onayan Daire’nin 11/10/2017 gün ve 2016/3178 – 2017/5275 sayılı kararı aleyhinde davalı şirket vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili müvekkilinin SURROUND ibareli 5.sınıf ürünleri içeren 29.05.2008/31697; SURROUND ibareli 35. sınıf hizmetleri içeren 12.12.2011/108988; SURROUND ibareli 31 ve 44. sınıf ürün ve hizmetleri içeren 30.12.2013/108063 sayılı tanınmışlık vasfı bulunan markaların sahibi olduğunu, müvekkilinin birçok markasını taklit eden, bu nedenle aralarında bunlarla ilgili yargılamalar bulunan kötüniyetli davalının 29.01.2013 tarihinde, görsel, fonetik, işitsel ve umumî intiba olarak müvekkilinin “SURROUND” ibareli tanınmış markalarına iltibas ve tecavüz oluşturacak, ayrıca onların tanınmışlığından haksız yarar sağlayıp itibar ve ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikte 1 ve 35. sınıf ürün ve hizmetleri içeren “F.A.S. SURRO” ibareli marka tescil başvurusunda bulunduğunu, 2013/8636 kod numarası verilen başvurunun Resmî Marka Bülteni’nde ilânı üzerine kötüniyet, iltibas ve tanınmışlık vakıalarına dayalı olarak başvurunun reddi arzusunu içeren itirazlarının önce Markalar Dairesi ve nihaî olarak da YİDK tarafından 2014/M-14258 sayılı kararla reddedildiğini, “SURROUND” ile “F.A.S. SURRO” ibareli markalar arasında iltibas bulunduğunu, başvurunun tescilinin müvekkili markalarının tanınmışlığından haksız yarar sağlayıp itibar ve ayırt edici karakterine zarar vereceğini, kötüniyetli olduğunu ileri sürerek hukuka aykırı kurum kararının iptaline ve davalı markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kabulüne dair verilen karar davalılar vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davalılardan şirket vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalılardan şirket vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılardan şirket vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalılardan şirketten alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 12/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay