“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/03/2016 gün ve 2014/87-2016/33 sayılı kararı bozan Daire’nin 14/02/2018 gün ve 2016/7710-2018/1058 sayılı kararı aleyhinde asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2011 /06270 tescil numarası ile 4, 2011 /00856 tescil numarası ile 25, 2013/02458 tescil numarası ile 1, 2013/06173 başvuru numarası ile 11 endüstriyel tasarımın ve 2014/00893 başvuru nolu faydalı model, 2011/01208 nolu patent, 2013/12530 başvuru nolu faydalı model belgelerinin sahibi olduğunu, müvekkili şirket adına TPMK nezdinde kayıtlı 2011/06270-1 tescil numaralı tasarımların davalı tarafından taklit edilmek suretiyle kullanıldığını, tasarıma tecavüz ederek davalının haksız kazanç elde etmekte olduğunu ileri sürerek tasarıma tecavüzün tespiti, meni ve 1.000 TL maddi ve 20.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili; davacı taraf tasarımının yeni ve ayırt edici olmadığını, müvekkilinin daha önce kamuya arz ettiği tasarımlardan farklı olmadığını, müvekkiline ait 2006/02426 – 2 ve davacıya ait 2011/06270-1 no’lu tasarımlar karşılaştırıldığında tasarımların birebir aynı olduğunun görüleceğini savunmuş ve birleşen davada da davacı/birleşen davalıya ait 2011/06270 tescil numaralı endüstriyel tasarım tescil belgelerinin iptal ve hükümsüzlüğüne, endüstriyel tasarımlarının sicilden terkinine, tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, men’ i ve ref’ine, davacı tarafça müvekkili adına tescilli tasarımlar haksız ve kötüniyetli olarak üretildiğinden yoksun kalınan kârın tespiti ile maddi ve manevi tazminat talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece asıl davanın reddine; birleşen davanın kabulü ile birleşen davalı Ersaş Alüminyum San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti’nin TPMK nezdinde tescilli 2011/06270 tescil nolu endüstriyel tasarımının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, sair taleplerin reddine dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizce birleşen davada davalı yararına bozulmuştur.


Bu kez asıl davada davacı/birleşen davada davalı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 110,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 778,98 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 02/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay