“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/12/2014 gün ve 2008/5 – 2014/305 sayılı kararı bozan Daire’nin 04/04/2018 gün ve 2016/6316 – 2018/2388 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, davalının adına tescil ettirdiği 2006 04278 sayılı Faydalı Modelin, müvekkili adına tescilli 1997 00100 sayılı Patent karşısında yeni olmadığını, tescilli faydalı modeli olsa bile davalının bu faydalı modeli ile imal ettiği ürünlerin 551 sayılı KHK’nın 136/c maddesi uyarınca davacı faydalı modeline tecavüz teşkil ettiğini ileri sürmüştür. Davacı vekili, 09.05.2008 tarihli açıklama dilekçesinde, 2006 04278 sayılı davalı Faydalı Modelinin hükümsüzlüğünü, davacı adına patentli usulün davalı tarafından kullanılmasının davacının patentine tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitini, patente konu usulün kullanılmasının önlenmesini, 10.000.- TL maddi, 2.000.- TL manevi tazminatın tahsilini, patent konusu buluşun itibarına verilen zarar kapsamında 5.000.- TL’nin davalıdan alınmasını, kararın ilanını istemiştir. Davacı vekili, 02.04.2012 tarihli ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini 30.000.- TL’ye, manevi tazminat talebini ise 5.000.- TL’ye çıkarmıştır.

Davalının İddia ve Görüşleri

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kısmen kabulü ile davalıya ait TPMK nezdinde tescilli 2006/04278 no’lu faydalı modelin 1, 2 ve 8 no’lu istemlerinin yenilik unsuru taşımamaları nedeni ile 1,2 ve 8 no’lu istemler yönünden hükümsüzlüğüne, davacıya ait TR 1997/00100 no’lu patente davalı tarafından herhangi bir tecavüz bulunmadığından buna ilişkin maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.

Bu kez, davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı

Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere, davalı şirket yetkilisi hakkında düzenlenen iddianame tarihinin 13.10.2003 tarihi olmasına, davalı vekilinin, “İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesine sunulan bilirkişi raporunda davalıya ait ürünlerin davacı patentlerini ihlal edilmediğinin belirtildiğini” savunmasına, ceza dosyasına ibraz edilen 21.09.2008 tarihli bilirkişi raporunda incelenen davalı şirket ürünleri ile işbu davada hükümsüzlüğü istenen 2006/04278 sayılı Faydalı Model Belgesine konu ürünün aynı olması halinde davalının yukarıda anılan beyanının 2006/04728 sayılı Faydalı Modelin yeni olmadığına ilişkin ikrar mahiyeti taşıyıp taşımadığının mahkemece değerlendirilecek olmasına göre, davalı vekillerinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

SONUÇ:


Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekillerinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 11/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay