“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10/11/2015 gün ve 2014/59 – 2015/287 sayılı kararı onayan Daire’nin 21/05/2018 gün ve 2016/7747 – 2018/3746 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin 2011/55518 sayılı “DİGİTİLE” ibareli marka tescil başvurusuna müvekkilinin “DİGİTAL TİLE” ve “DIGI PRINT” ibareli markalarına dayanarak yaptığı itirazın TPMK Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından kısmen kabul edilerek başvurudan bir kısım mal ve hizmetlerin çıkarıldığını, kısmen redde ilişkin karara karşı yapılan itirazın da TPMK’nin YİDK’nca kısmen yerinde görülüp bazı emtianın çıkarıldığını, ancak TPMK tarafından davalı şirketin kötüniyetli bulunmadığını, müvekkilinin markalarının tanınmış kabul edilmediğini, işaretlerin iltibasa yol açacak derecede benzer olduğunu, başvuru kapsamında kalan mal ve hizmetlerin müvekkilinin markalarının kapsamındaki sınıflarda veya bu sınıfla irtibatlı ve aynı çalışma alanı içinde yer aldığını, ortalama tüketicinin markaları karıştıracağını, onca seçeneği varken benzer marka seçen davalı şirketin kötüniyetle başvuru yaptığını, haksız yarar sağlamayı amaçladığını, müvekkilinin markalarının tanınmış olduğunu ileri sürerek TPMK YİDK’nın 2013-M-7526 sayılı kararının iptalini, 2011/55518 sayılı markanın tescili halinde hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPMK vekili ve davalı şirket vekili, markaların birbirlerine benzemediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, davanın kısmen kabulüne, TPMK YİDK’nın 2013-M-7526 sayılı kararının davacının itirazının kısmen reddi ile ilgili kısım yönünden kısmen iptali ile 35/06 grup yönünden “müşterilerin malları elverişli şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” yönünden iptaline, YİDK iptaline yönelik fazlaya dair talebin reddine, dava konusu marka henüz tescil edilmediğinden hükümsüzlük talebi ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karar davacı vekili ile davalı TPMK vekilinin temyizi istemi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


1-Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen sair karar düzeltme istemlerinin reddine karar vermek gerekmiştir.


2- Dava, TPMK YİDK kararının iptali ve tescil edilmiş olması halinde davalı markasının hükümsüzlüğü talebine ilişkin olup mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.


Davalının 2011/55518 sayılı “DİJİTİLE” ibareli markasını 19, 21, 35. sınıflarda tescil ettirmek için yaptığı başvuruya davacı “DİGİTAL TİLE” ibareli markalarını mesnet göstererek itiraz etmiş, TPMK YİDK kararı ile nihai olarak davalı başvurusundan 19. sınıf ürün/hizmetlerin bir kısmı çıkartılmış, kalan sınıflar yönünden tescil işlemlerine devam olunmuştur. Mahkemece, davacının itiraza mesnet markasının kapsadığı 35.06. sınıf “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir)”hizmetlerin benzediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.


Ancak, mahkemece davacı itirazına mesnet markasının tescilli olduğu emtia ile davalı başvurusunda 19/02. sınıftaki “Sırlı-sırsız karo seramik fayans, seramikten mamul, karo seramik, granit seramik, zemin ve duvar kaplamaları için fayanslar” emtiası ile davalı başvurusunda bulunan 19/01. sınıf “İnşaat, yol yapımı, tamirat, kaplama amaçlarıyla kullanılan kum, çakıl, mıcır, asfalt, zift, çimento, alçı gibi malzemeler”, 19/05. sınıf “Tabaka veya şerit halinde tabii veya sentetik yüzey kaplamaları, ısı ile yapıştırılabilen sentetik kaplamalar; çatılar için ziftli kartonlar; ziftli kaplamalar” ve 21. sınıfta mevcut “camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon eşyaları, tuvalet taşı delikleri için kapaklar” emtiası yönünden de taraf markaları arasında iltibas riskinin doğacağının kabulü ile sonuca varmak gerekirken yanılgılı değerlendirme ile anılan bu emtialar yönünden davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, davacı vekilinin bu yöne ilişkin karar düzeltme istemi yerinde görülmekle Dairemizin 21.05.2018 tarih, 2016/7747 Esas-2018/3746 Karar sayılı onama ilamının kaldırılarak, mahkemece verilen kararın açıklanan bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin sair karar düzeltme istemlerinin REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin Dairemizin 21.05.2018 tarih, 2016/7747 Esas-2018/3746 Karar sayılı onama ilamına yönelik karar düzeltme isteminin kabulü ile mahkemece verilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harcının karar düzeltme isteyene iadesine, 18/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay